Magazyn online

W sekcji konfiguracji Informacje definiujemy transakcje.

W formie listy rozwijanej dostępne są następujące zakładki:

 • Zestawienia
 • Raporty
 • Tabs – zakładki
 • DEATAILS – podgląd szczegółów
 • INSERT – UPDATE
 • WYSZUKIWARKA
 • Komunikaty
 • Komunikaty przyciski
 • Dashboard

Zestawienia

Jedyne dostępne polecenie to EXPORT DO EXCEL.

Tabele otwierane są w nowej zakładce.

By wyświetlić jakiekolwiek z zestawień nie musimy wybierać roli programowej. Domyślnie wyświetlane są wszystkie pozycje, ze względu na to, że wszystkie są systemowe.

zestawienia

Magazyn online w tabeli zestawienia wyświetlane są następujące kolumny:

 • AKTYWNE – Checkbox, określa czy zestawienie jest aktywne.
 • GRUPA – przypisanie zestawienia do grupy zestawień.
 • TESKT – wyświetlana nazwa zestawienia.
 • TRANSKACJA DO URUCHOMIENIA – podana transakcja, która zostanie uruchomiona po użyciu zestawienia.
 • PARAMETRY – parametry dla wybranej transakcji.
 • PRX – symbol składnika konfiguratora.
 • ROLA – symbol roli programowej.
 • SYSTEMOWE – Checkbox, określa czy zestawienie jest systemowe.
 • ID – numer identyfikacyjny.

Oprogramowanie WMS

Raporty

W tabeli DEFINICJE REJESTRÓW jako pierwsze wiersze są dostępne : wiersz filtrowania oraz wiersz dopisania nowego raportu.

raporty

W tabeli dostępne są kolumny:

 • PARAMETR KOMORKA – checkbox,
 • PARAMETR MAGAZYN – checkbox,
 • PARAMETR UZYTKOWNIK – checkbox,
 • DOSTĘP DO PARAMETRÓW – checkbox,
 • UKRYJ PARAMETRY – checkbox,
 • IKONA RAPORTU – ścieżka dostępu do grafiki, która będzie wyświetlana jako ikona raportu.
 • NAZWA RAPORTU – nazwa, która będzie wyświetlana.
 • RAPORT SQL – ścieżka dostępu do raportu SQL
 • SEKCJA – sekcja, do której raport został przypisany.
 • PRX – symbol składnika konfiguratora.
 • ROLA – symbol roli programowej.
 • AKTYWNE – Checkbox, określa czy raport jest aktywny.
 • PARAMETR ODDZIAL – checkbox,
 • ZDALNY – checkbox,
 • UZYTKOWNIK –
 • WYSLIJ MAILEM – checkbox, określa czy raport ma być wysłany jako załącznik e-maila.
 • FORMA RAPORTU – pole obsługiwane przez skorowidz.
 • E-MAIL ADRESATA RAPORTU – adres e-mail, na który po zaznaczeniu checkboxa w kolumnie WYWLIJ MAILEM zostanie wysłany raport.
 • CZAS WYKONANIA – czas na generowanie raportu
 • CYKLICZNOŚĆ – wartość liczbowa określająca co ile ma być generowany raport.
 • KOLUMNA BEZ TYTUŁU – JEDNOSTKA – pole obsługiwane przez skorowidz, określa jednostkę kolumny cykliczność.
 • TERMIN WAŻNOŚCI – Do kiedy raport jest ważny???
 • PARAMETRY RAPORTU -WYŚLIJ TESTOWO – przycisk pozwalający na testowe wysłanie raportu na pocztę elektroniczną.
 • KIEDY – określa kiedy raport został dopisany.

Tabs zakładki

W wyświetlonej tabeli dostępne są następujące polecenia:

 • Eksportowanie do Excela (dostępne w rozwijanej liście w lewym górnym rogu, pierwsze polecenie w pasku)
 • DODAJ – polecenie umożliwia dodanie nowego TABSa.
 • EDYCJA – polecenie pozwala na wprowadzenie zmian w istniejącym TABSie.
 • KOPIA – kopiuj zaznaczonego TABSa.
 • USUŃ – trwale usuwa z bazy zaznaczonego TABSa.
TAB1

Kolumny w tabeli TAB – zakładki:

 • AKTYWNE – Checkbox, określa czy TAB jest aktywny.
 • GRUPA – nazwa grupy, do której TAB został przypisany.
 • TEKST – nazwa, która będzie wyświetlana.
 • TRANSAKACJA DO URUCHOMIENIA – podana transakcja, która zostanie uruchomiona po użyciu zestawienia.
 • PARAMETRY – parametry dla wybranej transkacji.
 • PRX – symbol składnika konfiguratora.
 • ROLA – symbol roli programowej.
 • SYSTEMOWE – Checkbox, określa czy TAB jest systemowy.
 • ID – numer identyfikacyjny.

Polecenia

DODAJ

Za pomocą polecenia DODAJ wyświetlany jest formularz dopisania nowego TAB – zakładki.

TAB-dodaj

Pola wyświetlane w formularzu dopisania TAB’a:

 • GRUPA –
 • NAZWA – indywidualna nazwa TAB’a.
 • KOLEJNOŚĆ – Wartość domyślna to ‚1’, określa kolejność wyświetlenia TAB’a.
 • TEKST – nazwa, która będzie jako tytuł TAB’a.
 • OPIS DODATKOWY – tekst, który będzie wyświetlany jak tooltip.
 • TRANSAKCJA DO URUCHOMIENIA
 • OBRAZEK – ścieżka dostępu do grafiki, która będzie wyświetlana jako ikona
 • ROLA – symbol roli programowej.
 • PARAMETRY –  np. refno=DTS_KNKON&szerokosc=49%&fontsize=14&nridodn=
 • WARUNKI WIDOCZNOŚCI
 • GOFUNCTION – odwołanie do funkcji
 • GOVIEW – odwołanie do widoku
 • KTO – określenie przez kogo zostało dopisany TAB.
 • AKTYWNE – Checkbox, określa czy TAB jest aktywny.

EDYCJA

Polecenie umożliwia wprowadzenie zmian w istniejącym TAB’ie. Formularz wyświetlony jest taki sam, jak przy poleceniu DODAJ


KOPIA

Polecenie tworzy kopię zaznaczonego TAB’a wraz z wszystkimi ustawieniami.


USUŃ

Użycie polecenie trawle usuwa TAB’a wraz z ustawieniami z bazy.


DETAILS – PODGLĄD SZCZEGÓŁY

Dostępne polecenie w tabeli konfiguracja podglądów:

 • Eksportowanie do Excela (dostępne w rozwijanej liście w lewym górnym rogu, pierwsze polecenie w pasku)
 • DODAJ – polecenie umożliwia dopisanie nowego podglądu szczegółów.
 • EDYCJA – polecenie pozwala na wprowadzenie zmian w details.
 • KONTROLKI –
 • UTWÓRZ/AKTUALIZUJ KONTROLKI –
 • USUŃ – trwale usuwa zaznaczony detalis z bazy.
 • KOPIUJ – kopiuje zaznaczony details wraz z ustawieniami.
details

Kolumny wyświetlane w tabeli :

 • AKTYWNE – Checkbox, określa czy details jest aktywny
 • REFNO – numer referencyjny.
 • NAZWA – nazwa podglądu szczegółów, która będzie wyświetlana.
 • SYSTEMOWE – Checkbox, określa czy details jest systemowy.
 • PRX – symbol składnika konfiguratora.
 • ROLA SYS – kod roli systemowej
 • ID – numer identyfikacyjny.

Polecenia

DODAJ

Polecenie otwiera formularz dopisania nowego DETAILS’a. Wymagane pola wyróżnione są za pomocą pogrubienia opisu pola.

details_dodaj

Pola wyświetlane przez formularz dopisania:

 • AKTYWNE – Checkbox, domyślnie ustawiony na tak. Określa czy Details jest aktywny.
 • REFNO – indywidualna nazwa
 • NAZWA TABELI SQL –  nazwa tabeli SQL wykorzystywana przez insert update.
 • ŹRÓDŁO DANYCH –wprowadzamy nazwę bazy, z której będą czytane dane.
 • ZAPYTANIE SQL – wprowadzone zapytanie do bazy SQL.
 • FILTR KOLUMNA –
 • ROLA SYSTEMOWA – kod roli systemowej.
 • SYSTEMOWE – Checkbox, określa czy Details jest systemowy.

EDYCJA

Polecenie umożliwia wprowadzenie zmian w istniejących DETAILS’ach. Formularz jest identyczny jak przy poleceniu DODAJ.


KONTROLKI

Polecenie wyświetla w formie tabeli wszystkie kontrolki przypisane do wybranego/zaznaczonego Details’a.

details_kontrolki_2

Polecenia wyświetlane :

 • Eksportowanie do Excela
 • DODAJ – polecenie umożliwiające dopisanie nowej kontrolki.
 • EDYCJA – wprowadzenie zmian w istniejącej kontrolce.
 • USUŃ – trwałe usunięcie istniejącej kontrolki.

Kolumny wyświetlane w tabeli Kontrolki funkcji Details:

 • WIDOCZNOŚĆ – Checkbox, ustawienie określa czy kontrolka będzie widoczna.
 • KOLEJNOŚĆ – określa kolejność wyświetlenia. Pole liczbowe.
 • NAZWA KOLUMNY – indywidualna nazwa kontrolki.
 • TYTUŁ – nazwa wyświetlana jako tytuł/opis kontrolki.
 • TYP – określa typ kontrolki, obsługiwane przez skorowidz.
 • REFNO – indywidualna nazwa Details’a, dla którego dopisana została kontrolka.
 • ID – numer identyfikacyjny.

Polecenia kontrolki

DODAJ

Polecenie pozwala na dodanie nowej kontrolki, po zaznaczeniu dowolnego wiersza. Formularz dopisania składa się z dwóch zakładek : Dane podstawowe, Formatowanie. Pola wymagane wyróżnione są poprzez pogrubienie opisu pól.

Dane podstawowe

details_kontrolki_dodaj1

Pola wyświetlane w zakładce dane podstawowe:

 • NAZWA KOLUMNY  – indywidualna nazwa kontrolki.
 • TYTUŁ  – nazwa wyświetlana jako tytuł/opis kontrolki.
 • KOLEJNOŚĆ – określa kolejność wyświetlenia. Pole liczbowe.
 • SZEROKOŚĆ KONTROLKI – określa szerokość pola, wartość wyrażona w pikselach.
 • TYP KOLUMNY – pole obsługiwane przez skorowidz.
 • WIDOCZNE – Checkbox, domyślnie ustawiony na tak, określa czy kontrolka jest widoczna.
 • SYSTEMOWE – Checkbox, określa czy kontrolka jest systemowa.
 • REFNO – indywidualna nazwa Details’a, dla którego dopisana została kontrolka.

Formatowanie

details_kontrolki_dodaj2

Pola wyświetlane w zakładce Formatowanie :

 • SPOSÓB WYROWNANIA – pole obsługiwane przez skorowidz.
 • POGRUBIENIE – Checkbox, określa czy zawartość kontrolki będzie pogrubiona.
 • MULTILINE – Checkbox, określa czy zawartość kontrolki ma być wyświetlane w wielu wierszach.
 • SPOSÓB FORMATOWANIA –
 • TESKT NULL – Tekst, który będzie wyświetlany jako domyślny, gdy wartość kontrolki równa będzie null.
 • PARAMETRY –

EDYCJA

Polecenie pozwala na wprowadzenie zmian w kontrolkach, które już istnieją. Formularz wyświetlany przez polecenie jest taki sam, jak przy poleceniu DODAJ.


USUŃ

Polecenie trawle usuwa zaznaczoną kontrolkę z bazy.


UTWÓRZ/ AKTUALIZUJ KONTROLKI

Polecenie wyświetla w formie tabeli kontrolki dla zaznaczonego Details’a.

details_kopiuj_utwórz

Dostępne polecenia:

 • EKSPORTOWANIE DO EXCELA
 • DODAJ  –
 • EDYCJA  –
 • USUŃ  –

Polecenia Utwórz/aktualizuj kontrolki

DODAJ

Pola wymagane wyróżnione są przez pogrubienie opisu pól. Polecenie wyświetla formularz dopisania kontrolek składający się z następujących zakładek:

Dane podstawowe

details_kopiuj_utwórz_dodaj1

 Pola wyświetlane w zakładce Dane podstawowe :

 • NAZWA KOLUMNY – indywidualna nazwa kontrolki.
 • TYTUŁ – nazwa wyświetlana jako tytuł/opis kontrolki.
 • KOLEJNOŚĆ – określa kolejność wyświetlenia. Pole liczbowe.
 • SZEROKOŚĆ KOLUMNY – określa szerokość pola, wartość wyrażona w pikselach.
 • TYP KOLUMNY – pole obsługiwane przez skorowidz.
 • WIDOCZNOŚĆ – Checkbox, domyślnie ustawiony na tak, określa czy kontrolka jest widoczna.
 • KLUCZ DOMYŚLNY –
 • SYSTEMOWE – Checkbox, określa czy kontrolka jest systemowa.
 • REFNO – – indywidualna nazwa Details’a, dla którego dopisana została kontrolka.

Formatowanie
details_kopiuj_utwórz_dodaj2

Pola wyświetlane w zakładce Formatowanie:

 • SPOSÓB WYRÓWNANIA – pole obsługiwane przez skorowidz
 • POGRUBIENIE – Checkbox, określa czy zawartość kontrolki będzie pogrubiona.
 • MULTILINE – Checkbox, określa czy zawartość kontrolki ma być wyświetlane w wielu wierszach.
 • SPOSÓB FORMATOWANIA  –
 • KOLOR TŁA  –
 • KOLOR TŁA WG KOLUMNY  –
 • TESKT NULL – Tekst, który będzie wyświetlany jako domyślny, gdy wartość kontrolki równa będzie null.
 • ODSTĘP PRAWY  – wartość wyrażona w pikselach określa odległość zawartości od prawego końca pola.
 • ODSTĘP LEWY  – wartość wyrażona w pikselach określa odległość zawartości od lewego końca pola.

Inne

details_kopiuj_utwórz_dodaj3

Pola wyświetlane w zakładce inne :

 • GRUPOWANIE ROZWINIĘTE – Checkbox, określa
 • SPOSÓB FILTROWANIA –
 • FUNKCJA AGREGACJI –
 • KOLUMNA PODGLĄDU – Checkbox, określa
 • KOLUMNA PODGLĄDU ROZWINIĘTA – Checkbox, określa
 • KOLUMNA FLAGA – Checkbox, określa
details_kopiuj_utwórz_dodaj4

Pola wyświetlane w zakładce Insert Update:

 • WŁĄCZONA EDYCJA – Checkbox, określa czy możliwe jest edytowanie kontrolki.
 • WŁĄCZONE DOPISYWANIE- Checkbox, określa czy możliwe jest dopisanie wartości w kontrolce.
 • WARTOŚĆ DOMYŚLNA – wprowadzenie wartości, która będzie wyświetlana gdy pole będzie puste.
 • KOLUMNA WYMAGANA – Checkbox, określa czy pole będzie wymaganym
 • KOLUMNA AUTOINKREMENT – Checkbox,
 • GENERUJ REFNO – Checkbox,

EDYCJA

Polecenie umożliwia edycję istniejących kontrolek. Formularz wyświetlany przez polecenie EDYCJA jest taki sam jak przy poleceniu DODAJ.


USUŃ

Polecenie trwale usuwa zaznaczoną pozycję/kontrolkę z bazy.


USUŃ

Polecenie trwale usuwa zaznaczony Detail’s z bazy.


KOPIUJ

Polecenie pozwala na skopiowanie istniejącego zestawienia.

details_kopiuj

INSERT UPDATE

Dostępne polecenie w tabeli INSERT UPDATE:

 • Eksportowanie do Excela (dostępne w rozwijanej liście w lewym górnym rogu, pierwsze polecenie w pasku).
 • DODAJ – polecenie umożliwia dopisanie nowego insert update.
 • EDYCJA – polecenie pozwala na wprowadzenie zmian w istniejącym insert update.
 • KONTROLKI
 • UTWÓRZ/AKTUALIZUJ KONTROLKI
 • USUŃ – polecenie trwale usuwa zaznaczony insert update z bazy.
 • KOPIUJ – polecenie tworzy kopię zaznaczonego inesrt update.
INSERT-UPDATE

Kolumny wyświetlane w tabeli INSERT UPDATE:

 • AKTYWNE – Checkbox, określa czy insert update jest aktywny.
 • KOD TRANSKACJI – indywidualny kod tanskacji, który służy do odnoszenia się do transkacji. Przykład zastosowania : event=CRM&return=../role_sys/j_grid.aspx?refno=CRM_WIZYTY&status=0&kodtransakcji=CRM_INS_DPCRM&bufor=1&nrid=
 • NAZWA TABELI SQL – nazwa tabeli wykorzystywana przez insert update.
 • ŹRÓDŁO DANYCH – wprowadzamy nazwę bazy, z której będą czytane dane.
 • SYSTEMOWE – Checkox, określa czy insert update jest systemowy.
 • PRX – symbol składnika konfiguratora.
 • ROLA SYS – kod roli systemowej.
 • ID – numer identyfikacyjny.

Polecenia

DODAJ

Polecenie DODAJ wyświetla formularz dopisania InsertUpdate składający się z jednej zakładki. Pola wymagane zostały wyróżnione przez pogrubienie opisu.

insert_update_dodaj

Pola wyświetlane przez polecenie:

 • AKTYWNE -Checkbox, określa czy insert update jest aktywny
 • REFNO –
 • TYTUŁ – nazwa wyświetlana jako tytuł/opis insert update.
 • NAZWA TABELI SQL – nazwa tabeli SQL wykorzystywana przez insert update.
 • ŹRÓDŁO DANYCH – wprowadzamy nazwę bazy, z której będą czytane dane.
 • ZAPYTANIE SQL – wprowadzone zapytanie do bazy SQL
 • FILTR KOLUMNA –
 • ROLA SYSTEMOWA –
 • SYSTEMOWE – Checkbox, ustawienie określa czy insert update będzie systemowy.

Edycja

Polecenie wyświetla formularz taki sam jak przy dopisaniu . Pozwala na wprowadzenie zmian w istniejącym InsertUpdate.


Kontrolki

Polecenie wyświetla w formie tabeli wszystkie kontrolki przypisane do wybranej funkcji InsertUpdate.

Polecenia dostępne w tabeli :

 • Eksportowanie do Excela
 • DODAJ – polecenie umożliwiające dopisanie nowej kontrolki.
 • EDYCJA – wprowadzenie zmian w istniejącej kontrolce.
 • USUŃ – trwałe usunięcie istniejącej kontrolki.
insert_update_kontrolki

Kolumny wyświetlane w tabeli Kontrolki funkcji InsertUpdate :

 • WIDOCZNOŚĆ – Checkbox, ustawienie określa czy kontrolka będzie widoczna.
 • KOLEJNOŚĆ – określa kolejność w jakiej kontrolki będą wyświetlane.
 • NAZWA KOLUMNY – indywidualna nazwa kontrolki.
 • TYTUŁ – nazwa wyświetlana jako tytuł/opis kontrolki.
 • TYP – określa typ kontrolki, kolumna obsługiwana przez skorowidz.
 • SZEROKOŚĆ – szerokość wyrażona w pikselach określająca szerokość kontrolki
 • REFNO – indywidualna nazwa InsertUpdate, do które kontrolki są przypisane
 • ID -numer identyfikacyjny

Polecenia kontrolki

DODAJ

Polecenie po zaznaczeniu dowolnego wiersza wyświetla formularz dopisania nowej kontrolki. Formularz składa się z trzech zakładek : Dane podstawowe, Formatowanie, Inne. Pole wymagane w formularzu dopisania wyróżnione są przez pogrubienie opisu pól.

Dane podstawowe

insert_update_kontrolki_dodaj1

Pola wyświetlone w zakładce podstawowe :

 • ZAKŁADKA
 • NAZWA KOLUMNY
 • TYTUŁ
 • KOLEJNOŚĆ
 • SZEROKOŚĆ KONTROLI
 • TYP KOLUMNY
 • WIDOCZNE
 • WYMAGANE
 • KLUCZ DOMYŚLNY
 • BRAK EDYCJI UPDATE
 • BRAK EDYCJI INSERT
 • SYSTEMOWE
 • REFNO

Formatowanie

insert_update_kontrolki_dodaj2

Pola wyświetlane w zakładce :

 • SPOSÓB WYRÓWNANIA
 • POGRUBIENIE
 • MULTILINE
 • SPOSÓB FORMATOWANIA
 • KOLOR TŁA
 • KOLOR TŁA WG KOLUMNY
 • WARTOŚĆ DOMYŚLNA
 • MAKSYMALNA ILOŚĆ ZNAKÓW

Inne

insert_update_kontrolki_dodaj3

Pola wyświetlane w zakładce :

 • ZAPYTANIE DLA COMBO
 • PARAMETRY

EDYCJA


USUŃ


Utwórz/aktualizuj kolumny


Usuń


Kopiuj