Oprogramowanie okna czasowe

Submenu zastępujące poprzednią wersję transakcji sub_menu.aspx

Transakcja pozwalająca na wyświetlanie dodatkowych pozycji menu uszczegóławiających dalszy wybór kolejnych transakcji. Wykorzystywana jest zwykle gdy z menu głównego wybierana jest pozycja bardziej ogólna np. dokumenty przyjęć, kartoteki kontrahentów itp.

Za pomocą transakcji sub_menu.aspx można wyświetlić listy wyboru precyzujące jakiego rodzaju dokumenty chce użytkownik wyświetlić, albo jakiego rodzaju kartoteki kontrahentów (dostawców, odbiorców, przewoźników itp).

Oprogramowanie okna czasowe

submenu_jqx

Konfiguracja

Konfiguracja i uruchomienie jest identyczne jak dla transakcji sub_menu.aspx

Domyślnie zapytanie wykonywane jest dla bazy root. Zapytanie może być wykonane dla innej bazy (np. bazy custom). W takim przypadku nazwę  connectionstring dla  bazy zapisujemy to w kolumnie:  ZAPYTANIECONNECTION

Warunek wyświetlenia grupy

W konfiguracji submenu w kolumnie Warunek widoczności wpisujemy zapytanie – na podstawie jego wyników określana będzie widoczność kolumny – w przypadku, gdy zapytanie nie zwróci żadnego rekordu lub zwróci jeden rekord, którego wartości wszystkich kolumn są równe NULL grupa submenu nie zostanie wyświetlona. W przypadku gdy zapytanie zwróci więcej niż jeden rekord lub jeden rekord, którego wartość dla przynajmniej jednej kolumny jest różna od NULL grupa zostanie wyświetlona.

W zapytaniu można używać zmiennych systemowych (np. @KTO), co pozawala na personalizację submenu per użytkownik.

Dla każdej grupy można ustawić inne zapytanie warunkujące wyświetlanie grupy.

Warunek wyświetlania grupy działa dla grup budowanych statycznie jak i dynamicznie.