Uniwersalna transakcja pozwalająca na wykonanie polecenie np. update na bazie.

Parametry

Uruchamiając transakcję wymagane jest podanie dwóch parametrów:

kod

Parametr kod oznacza unikalny identyfikaotr (kod) ze skorowidza XUPDT, który precyzuje sposób działania transakcji.

refno

Parametr refno przekazuje zmienną wartość referencyjną, którą należy użyć jako zmienną @REFNO w poleceniu SQL jakie chcemy wykonać. Standardowo będzie to warunek filtrowania rekordów np. … where refno=@REFNO

Skorowidz XUPDT

Za pomocą definicji skorowidza XUPDT należy ustawić transakcję, aby realizowała określone zadania.

 • kod –  unikalny identyfikator pozycji skorowidza
 • opis – przekazujemy listę parametrów rodzielonych znakiem |
  • tytul – tytuł wyświetlany w oknie
  • pytanie – treść pytania wyświetlana w oknie głównym
  • button – treść przycisku
  • komunikat – treść komunikatu wyświetlana po zakończeniu działania polecenia update
  • historiauwagi – opcjonalny parametr, jeżeli istnieje to program dokona dodatkowo zapisu w tabeli _historia
  • historiatytul – tytuł zapisu w historii
  • historiatypdok – typ dokumentu zapisany w historii
 • uwagi – update knkon set prx=’01’, LOGIN=’@KTO’ where NRIDODN=@REFNO. W poleceniu SQL możemy wykorzystać uniwersalne zmienne
  • @KTO – podstawia nazwę zalogowanego użytkownika
  • @DATA – podstawia bieżącą datę
  • @MAGAZYN – podstawia symbol magazynu zalogowanego użytkownika
  • @ODDZIAL – podstawia symbol odddziały zalogowanego użytkownika
  • @MPK – podstawia symbol MPK zalogowanego użytkownika
 • plik ikony – softwarestudioConnectionString

Przykład uruchomienia

x_update.aspx?kod=KNKON_PRX&refno=123456790

Przykład działania

Uruchamiamy transakcję z parametrem kod o wartości KNKON_PRX

gdzie w skorowidzu XUPDT definiujemy pozycję z kodem KNKON_PRX w następujący sposób:

 • kod –  KNKON_PRX
 • opis – tytul=Przenieś do konadydatów|pytanie=Czy zmienić CV na kandydata do pracy ?|button=Przenieś|komunikat=Przeniesiono do listy kandydatów|historiauwagi=Przeniesiona CV do listy kandydatów|historiatytul=Zmiana statusu CV|historiatypdok=CV
 • uwagi – update knkon set prx=’01’, LOGIN=’@KTO’ where NRIDODN=@REFNO
 • plik ikony – softwarestudioConnectionString
xupdt

W efekcie po uruchomieniu transakcji wyświetlone zostanie okno:

x_update_1

Po kliknięciu przez użytkownika na przycisk PRZENIEŚ, zostanie wykonane polecenie, zapis w dzienniku oraz historii

x_update_2

Inne zastosowania

Administrator może zaprojektować dowolne polecenie SQL które zostanie wykonane przez transakcję x_update, możemy więc także wykonać polecenie delete, czy insert (ale nie są to polecenie zalecane do wykonywania).

Rewizja

Istnieje możliwość skonfigurowania działania transakcji w taki sposób, aby program zapisywał rewizję zmian (zapis w tabeli _revision), dzięki czemu zapisujemy historię zmian.

Konfiguracja rewizji polega na ustawieniu następujących danych w skorowidzu XUPDT

 • kolumna STATUS musi wskazywać nazwę tabeli jakiej dotyczy rewizja np. KNKON
 • kolumna OPIS2 – musi zawierać zapytanie do bazy, które pozwala pobrać dane poddawane rewizji. Należy wskazać w zapytaniu nazwę kolumny (kolumn) jakie mogą być zmienione i mają być poddane rewizji. np SELECT TOP(1) KRAJ FROM knkon where NRIDODN=@REFNO

Zapis w tabeli _revision będzie wyłącznie w sytuacji gdy mamy zdefiniowane powyższe pola w skorowidzu oraz wartość przed zapisem zmian i po zapisie zmian będzie różna.

Oprogramowanie do awizacji