Transakcja j_xml.aspx to transakcja pozwalająca na eksport wybranych danych z bazy do pliku XML.

Wskazanie danych do eksportu

Do wskazania danych, które mają zostać wyeksportowane służy skorowidz XML

Kolumny skorowidza

 • Aktywne
 • Kod – służy do identyfikacji zdefiniowanego zapytania przy wywołaniu transkacji
 • Kolumny – kolumny, podane po przecinku, które mają zostać wyeksportowane
 • Tabela – nazwa tabeli, z której ma nastąpić eksport
 • Warunek – warunek filtrujący dane
 • Systemowe

skorowidz xml 300x187

 

Wywołanie transakcji – parametry konfiguracyjne

Transakcję można wywołać z poziomu „Pozycji menu” jak i „Przycisków menu”.

Wywołanie z poziomu „Pozycji menu”

 • kod – parametr obowiązkowy – łączy wywołanie transakcji z odpowiednim zapytaniem zdefiniowanym w skorowidzu XML
 • tag – parametr opcjonalny – nazwa elementu (węzła) grupującego dane wskazane w zapytaniu w skorowidzu XML np. tag=Dostawca. W przypadku braku tego parametru domyślną wartością jest ciąg znaków TAG
 • path – parametr opcjonalny – służy do wskazania pełnej ścieżki zapisu np. path=C:\Users\user_name\Desktop\pliki_xml – w przypadku baraku tego parametru plik eksportowany jest do folderu PhysicalApplicationPath\TempReports
 • filename – parametr opcjonalny – służy do określenia nazwy wyeksportowanego pliku np. filename=moj_plik_xml. W przypadku braku tego parametru domyślną nazwą pliku jest nazwaUżytkownika_tag_data_godzina np. zosia_Dostawcy_2015-01-07_12-25
 • przykładowe wywołanie – role_sys/j_xml.aspx?kod=dos&path=C:\Users\user_name\Desktop\pliki_xml&tag=Dostawcy&filename=plik_xml_z_dostawcami

Wywołanie z poziomu „Przycisków menu”

Wywołanie to umożliwia dodatkowe odfiltrowanie zapytania zdefiniowanego w skorowidzu XML dla wiersza zaznaczonego w gridzie. Aby w taki sposób wywołać transakcję należy, poza wyżej wymienionymi parametrami, dodać:

 • id – parametr wskazujący kolumnę, która będzie filtrem
 • refno= – parametr przyjmujący wartość klucza domyślnego zaznaczonego wiersza
 • przykładowe wywołanie – role_sys/j_xml.aspx?kod=asn&path=C:\Users\user_name\Desktop\pliki_xml&tag=Dostawcy&filename=plik_xml_z_dostawcami&id=nridodn&refno=

Uwaga

 • parametr path – ścieżka do pliku musi istnieć, w przypadku, gdy zabraknie jakiegoś folderu na ścieżce, program go nie utworzy, a zwróci błąd

Galeria

xml1 300x187

 

xml2 300x187

Kategorie: Transakcje