Aplikacja online

Standardowa transakcja role_sys/j_files.aspx przeznaczona do wyświetlania i zarządzaniem plikami (dokumentami) po stronie serwera. Jeżeli uruchomimy transkacje bez wskazania docelowego folderu to program przyjmuje jako folder App_Zal.

Drzewko po lewej stronie odpowiada za strukturę katalogów na dysku, natomiast po prawej stronie wyświetlana jest lista plików znajdująca się we wskazanym folderze. Kliknięcie na przycisk pliku powoduje otwarcie wskazanego dokumentu w nowym oknie.

Parametry

Aplikacja online

folder

Uruchamiając transkacje możemy wskazać dowolny folder znajdujący się w ramach instalacji platformy StudioSystem. Wskazany folder będzie stanowił poziom root dla utworzenia drzewka folderów. Przykładowo uruchamiamy transakcję w następujący sposób:

j_files

role_sys/j_files.aspx?folder=App_Ggp

j_files-folder

leftwidth

Parametr leftwidth pozwala określić szerokość lewego panelu, wartość domyślna to 300 pikseli, jeżlei uruchomimy transakcję i wskażemy inną wymaganą szerokość np 450 pikseli

role_sys/j_files.aspx?folder=App_Ggp&leftwidth=450

wyświetli się okno:

j_files-leftwidth

admin

Parametr określa dostęp do zarządzania folderami i plikami. Dla parametru można definiować wartości 1 lub 2:

  • admin=1 – uruchamia transakcję w trybie administracyjny, czyli pozwala zarządzać folderami i plikami.
  • admin=2 – udostępnione zarządzanie tylko plikami (dodawanie, usuwanie). Brak możliwości dodawania, usuwania i zmiany nazwy folderów.

Parametr admin=1 -w trybie tym program wygląda podobnie, wyświetlane nad drzewem katalogów pasek poleceń z zielonym przyciskiem dodawania nowego folderu.

j_files admin

Po wskazaniu dowolnego folderu w drzewku wyświetlają się dodatkowo przyciski poleceń zmiany nazwy folderu (szary ZMIEŃ) oraz jego usunięcia (czerwony USUŃ). W oknie plików dodawany jest niebieski przycisk polecenia DODAJ, który pozwala wgrywać nowe pliki.

j_files admin 2

Dodaj nowy folder

Polecenie DODAJ (zielony przycisk) wyświetla okno dopisywania folderu

j_files admin dodaj folder

Każde dopisanie folderu jest rejestrowane w dzienniku zdarzeń z informację KTO, KIEDY i CO dopisał.

Zmień nazwę folderu

Polecenie ZMIEŃ (szary przycisk) wyświetla okno zmiany nazwy folderu

j_files admin zmień nazwę folderu

Każda zmiana folderu jest rejestrowana w dzienniku zdarzeń z informację KTO, KIEDY i CO zmieniał.

Usuwanie folderu

Polecenie USUŃ (czerwony przycisk) wyświetla okno pozwalające na usuwanie folderu pod warunkiem usunięcia wcześniej zawartych w nim plików.

Nie można usunąć folderu, który zawiera pliki lub podfoldery !!!

j_files admin usuń folder

Jeżeli chcemy usunąć główny folder to najpierw musimy usunąć wszystkie pliki i wszystkie podfoldery.

Każdy usunięcie pliku i folderu jest rejestrowane w dzienniku zdarzeń z informację KTO, KIEDY i CO usuwał.

Usuwanie pliku

W trybie administracyjnym przycisk reprezentujący plik ma w górnej prawej części wyświetlony czerwony znak X.

j_files admin pliki

Po kliknięciu na przycisk wyświetla się okno polecenia usuwania pliku

j_files admin usuń plik

ZASTRZEŻENIA

Nazwy folderów i plików nie mogą zawierać znaków specjalnych, a w szczególności znaków: #, /, \, ,@,$,%,^,&, :, ;?,~.

Zalecane jest używanie znaków alfanumerycznych, dopuszczalne jest używanie polskich znaków, ewentualnej problemy kodowania mogą wynikać ze środowiska i ustawień języków zarówno po stronie serwera jak i klienta (użytkownika programu). W wypadku rozwiązań wielojęzycznych zalecane jest stosowanie tekstów bez używania polskich znaków diakrytycznych.

Personaliacja

Parmetr expand

uruchamiając transakcje możemy podać parmetr expand=1, co spowoduje że wszystkie pozycje drzewka automatycznie zostaną wyświetlone jako rozwinięte.

Ustawienia rozszerzone ikonki oraz rozwinięcie

Za pomocą konfiguracji tabeli knfld możemy określać jaka ikona zostanie wyświetlona przy danym folderze oraz decydować czy folder ma być rozwinięty. W tabeli knfld należy dopisać pozycje wg następujących zasad:

  • PRX = FLDRS
  • TRANSAKCJA = nazwa folderu głównego przekazanego w parametrze folder.
  • FOLDER – wskazuje fodler dla którego ustawiamy parametry, np.: App_Ggp\Części zamienne\Oferta akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych
  • IKONA – zawiera wskazanie jaki plik będzie wyświetlany domyślnie /images_v/24×24/folder2_yellow.png
  • AKTYWNE – jeżeli True to pozycja jest zwinięta, jeżeli False to rozwinięta (expanded)

Parametr KOD

Jeżeli zaistnieje potrzeba, aby transakcja umożliwiała dodawanie załączników z innym rozszerzeniem niż oprogramowane w transakcji wówczas możemy to zmienić za pomocą parametru KOD.

W skorowidzu FLDRS dopisujemy nową pozycję skorowidza, a w nim definiujemy dopuszczalne rozszerzenia plików.

Wywołując transakcję j_files podajemy w niej zdefiniowany kod skorowidza po parametrze KOD, np. /role_sys/j_files.aspx?kod=TXT&folder=App_Zal&subfolder=Załączniki&admin=1&refno=. W efekcie do transakcji dodania nowego pliku zostanie przekazany zdefiniowany parametr KOD i na dole okna zostanie wyświetlona lista zdefiniowanych przez nas rozszerzeń załączników ilista ta bedzie obsługiwana

Kategorie: Transakcje