Outsourcing IT Poznań

W sekcji konfiguracji Toolbarmenu definiujemy transakcje dostępne w poszczególnych rejestrach, które pojawią się na pasku funkcji nad tabelą.

Wyboru toolbarmenu można dokonać przez wybór roli – kliknięcie na ikonę grupy. Pozycja menu TOOLBARMENU wyświetla przyciski menu lub przyciski submenu dla wybranej roli.

Gdy nie wybierzemy żadnej roli zostaną wyświetlone pozycje dla wszystkich ról.

Outsourcing IT Poznań

Budowanie TOOLBARMENU opiera się na 2 grupach:

 • Menu – przyciski wyświetlane na pasku poleceń.
 • Submenu – pozycje menu wyświetlane jako lista rozwijana dla poleceń na pasku poleceń.

Oznacza to, że pozycje Submenu będą przypisywane do pozycji Menu.

Toolbar nagłówek (Menu)

toolbar-start

Dostępne polecenia:

 • Eksportowanie do Excela (dostępne w rozwijanej liście w lewym górnym rogu, pierwsze polecenie w pasku).
 • DODAJ – polecenie dodaje nową pozycję toolbarmenu.
 • EDYCJA – umożliwia edytowanie istniejącej już pozycji toolbarmenu.
 • KOPIA – umożliwia skopiowanie istniejącej już pozycji toolbarmenu.
 • USUŃ – polecenie trawle usuwa zaznaczoną pozycję toolbarmenu.

Kolumny w tabeli TOOLBAR NAGŁÓWEK:

 • WIDOK – przypisanie przycisku toolbarmenu do widoku SQL.
 • AWTYWNE – checkbox, określa czy toolbarmenu jest aktywne.
 • GRUPA – kod przycisku toolbarmenu, powinien być niepowtarzalny dla widoku.
 • TEKST – tekst wyświetlany dla przycisku.
 • TRANSAKCJA DO URUCHOMIENIA – podana transakcja, która zostanie uruchomiona po użyciu toolbarmenu.
 • PARAMETRY – parametry dla danej transakcji.
 • PRX – symbol elementu konfiguratora.
 • ROLA – symbol roli programowej.
 • SYSTEMOWE – Checkobox, ustawienie określa czy toolbarmenu jest systemowe.
 • ID – numer identyfikacyjny.

Polecenia:

Dodaj

Polecenie umożliwia dodanie nowego przycisku toolbarmenu. Nazwy pól wymaganych są uwidocznione przez pogrubienie.

Wyświetlony formularz składa się z następujących zakładek:

Menu Toolbar

tool_dodaj_1

Pola wyświetlane w zakładce :

 • WIDOK –  przypisanie przycisku toolbarmenu do widoku SQL.
 • ROLA – pole obsługiwane przez skorowidz.
 • GRUPA – kod menu toolbar, powinien być niepowtarzalny dla widoku.
 • NAME – kod  menu toolbar, wartość powinna być niepowtarzalna w ramach roli programowej.
 • TEKST – wyświetlana nazwa  menu toolbar.
 • OPIS DODATKOWY – opis wyświetlany jak tooltip.
 • TRANSAKCJA DO URUCHOMIENIA – wprowadzenie transakcji, która ma zostać uruchomiona po użyciu menu toolbar. Pole obsługiwane jest przez skorowidz, wymagane jest podanie minimum dwóch znaków.
 • PARAMETRY TRANSAKCJI – parametry dla danej transakcji.
 • KOLEJNOŚĆ – pole liczbowe, ustawia kolejność wyświetlania pozycji menu. Domyślna wartość to 1.
 • OBRAZEK16 – ścieżka dostępu do grafiki, która będzie wyświetlana jako ikona  menu toolbar.
 • AKTYWNE – Checkbox, domyślnie ustawiony na Tak. Określa czy menu toolbar jest aktywne.
 • KTO – określenie przez kogo zostało dodane menu toolbar. Pole obsługiwane jest przez skorowidz.
 • SYSTEMOWE – checkbox, ustawienie włącza menu toolbar jako systemowy.

Okno dialogbox

tool_dodaj_2

Pola wyświetlane w zakładce :

 • DIALOGBOX – Checkbox, określa czy transakcja ma być wyświetlona w nowym oknie.
 • ODŚWIEŻ PO ZAMKNIĘCIU –Checkbox, ustawia czy tabela ma być odświeżona po zamknięciu okna.
 • ROZMIAR DIALOGBOX – określenie rozmiaru okna, pole obsługiwane przez skorowidz.

EDYCJA

Polecenie umożliwia wprowadzenie zmian w menu toolbar. Wyświetlony formularz podczas edytowania jest taki sam jak przy dopisaniu.


KOPIUJ

Polecenie kopiuje wybrane menu toolbar wraz ze wszystkimi ustawieniami pozycji kopiowanej.


USUŃ

Polecenie usuń trwale kasuje z bazy zaznaczoną pozycję.


Toolbar pozycje (Submenu)

W tabeli Toolbar pozycje dostępne są takie same polecenia jak w Toolbar nagłówek. Formularz uruchamiany za pomocą polecenia Dodaj również jest taki sam.