Poniższy opis dotyczy integracji – przesyłania dokumentów z Studio System do platformy Tradeshift za pomocą podłączenia SFTP .

  • Krok 1: Klucze.

W pierwszym kroku należy wygenerować zestaw kluczy RSA i dodać klucz publiczny po stronie aplikacji WEB Tradeshift.
(Instrukcja do tego etapu znajduje się również pod adresem: http://integrate.tradeshift.com/sftp/ )

  • Pobieramy/uruchmiamy PuTTy, generujemy klucz RSA – zapisujemy zarówno klucz publiczny jak i prywatny do pliku.
  • Klucz publiczny – widoczny w oknie programu przeklejamy do aplikacji SFTP Uploader na platformie Tradeshift.
  • Klucz prywatny zapisany do pliku umieszczamy w katalogu głównym Studio System pod nazwą: tradeshift_sftp_rsa_priv.pk 
  • Krok 2: Dane serwera/użytkownika SFTP

Z aplikacji SFTP Upload Tradeshift kopiujemy do Studio System adres serwera i nazwę użytkownika, zapisując w tabeli _parametry pod KOD:
TDS_SERV – nazwa/adres serwera
TDS_USER – nazwa użytkownia

  • Krok 3: Funkcja SQL zwracająca dane faktury

W bazie custom musi znajdować się funkcja:
[dbo].[PobierzFaktureTradeshift] (‚@NUMER’)
Przyjmująca jako parametr identyfikator faktury a zwracająca tabelę z wszystkimi pozycjami danej faktury oraz wierszem nagłówkowym.

Przykładowy plik Excel z fakturą: podstawowaFaktura_v2
Opis wszystkich możliwych kolumn w fakturze: Master_INV_Specification

  • Krok 4: Wywołanie

W projekcie znajduje się klasa Tradeshift (App_Integracje), dla obiektu klasy Tradeshift udostępniona jest publicznie metoda: createAndUploadInvoice(String invoiceNumber) – jako parametr należy podać identyfiaktor faktury który zostanie przekazany do procedury z kroku 3.

Dodatkowe informacje:

Przed wysłaniem pliki CSV są zapisywane w App_Import\Tradeshift_Eksport\.

Parametr InvoiceNumber – musi być tożsamy z wartością z kolumny InvoiceNumber zwróconej przez funkcje SQL – jest to też nazwa pliku eksportowanej faktury – wartość liczbowa.

Kategorie: StudioSystem