insert_update show hide

j_insert_update – zaawansowane programowanie – ukrywanie i pokazywanie obiektów

Pewne pola na formularzu transakcji j_insert_update.aspx mogą wymagać pokazywania lub ukrywania w zależności od interakcji z użytkownikiem. W ramach wdrożenia może istnieć potrzeba, aby pewne pola były niewidoczne do czasu, aż użytkownik nie dokona określonego wyboru. Artykuł opisuje przykłady jak sterować zdarzeniami ukrywać i pokazywać obiekty na formularzu.

(więcej…)

jqxtooltip konfiguracja

j_insert_update – zaawansowane programowanie – dynamiczne podpowiedzi

Wprowadzając dane na formularzu użytkownik ma zwykle ustawiony opis wyświetlany po lewej stronie kontrolki (caption), czyli podpowiedź co należy w danym miejscu wpisać, wybrać itp.

Krótki opis może być niewystarczający, można co prawda stosować placeholder jako zawartość kontrolki typu input do podpowiedzi, gdy kontrolka jest pusta – brak danych, jednak można zastosować tooltip do wyświetlania ładnej podpowiedzi przy określonym zdarzeniu.

(więcej…)

insert_update on select

j_insert_update – zaawansowane programowanie cz. trzecia

Transakcja j_insert_update.aspx umożliwia dzięki podłączaniu własnych plików ze skryptami wprowadzanie zmian w wyglądzie i zachowaniu transakcji i zdefiniowanych na niej obiektów. Niniejszy artykuł opisuje zaawansowane rozwiązania dla programistów JQuery pozwalające na dodatkowe działania w ramach transakcji, przykład dotyczy podłączenia akcji po wybraniu przez użytkownika pozycji ze skrowidza, odczytanie informacji w bazie danych i podstawienie wyniku do innej kontrolki na formularzu. Przed przystąpieniem do analizowania przykładu zalecam zapoznanie i opanowanie poprzednich artykułów dotyczących zaawansowanego programowania w transakcji j_insert_update.aspx (więcej…)

parametr scriptonready button zapisz

j_insert_update – zaawansowane programowanie – zmiana funkcji przycisków

Transakcja j_insert_update.aspx posiada listę poleceń (przycisków) w górnym pasku, każdy z przycisków może być wyświetlany lub ukrywany, ale domyślnie posiada przypisaną funkcję jaka zostaje wykonana w momencie gdy użytkownik kliknie na dany przycisk. Za pomocą funkcji java script możemy napisać własną funkcję i podmienić wywołanie – zmieniając w ten sposób działanie transakcji.

(więcej…)

parametr scriptonload

j_insert_update – zaawansowane programowanie cz. druga

Programowanie transakcji j_insert_update za pomocą javascript pozwala na sterowanie zachowaniem i wykonywaniem dowolnych dodatkowych zadań, dzięki napisaniu własnych skryptów i ich dołączaniem do transakcji. Dołączony plik *.js zawierający zestaw funkcji pozwala na ich selektywne uruchamianie w zależności od zdarzenia. Są jednak pewne zadania, które programista chciałby (albo zmuszony jest) uruchamiać natychmiast przy ładowaniu (tworzeniu) strony lub zaraz po jej zakończeniu, gdy strona jest gotowa do wyświetlenia w oknie przeglądarki.

Niniejszy artykuł opisuje możliwości konfiguracji i zastosowania automatycznie uruchamianych funkcji przy zdarzeniach OnLoad (przy ładowaniu strony) i OnReady (po zakończeniu ładowania i zgłoszenia gotowości do jej wyświetlenia, załadowaniu wszystkich obiektów na stronie).

(więcej…)

parametr script

j_insert_update – zaawansowane programowanie

Transakcja j_insert_update to niezwykle elastyczne rozwiązanie pozwalające na manipulowanie danymi do zapisu i aktualizacji danych w bazie SQL Server. Konfigurując szablon można swobodnie zaprojektować co i w jaki sposób chcemy zapisywać. Niniejsza dokumentacja poszerza opis funkcjonalny transakcji j_insert_update o dodatkowe możliwości programowania w java script dowolnych funkcji i ich uruchamianie w określonych sytuacjach (zdarzeniach).

Opis dedykowany jest dla zaawansowanych wdrożeniowców – programistów – wymagana podstawowa znajomość programowania w java script + JQuery.

(więcej…)

platforma studiosystem

Masked Input

Jedną z form wprowadzania danych na formularzu transakcji j_insert_update.aspx oraz j_cecha.aspx  jest możliwość określenie sposobu wprowadzania danych za pomocą MASKED INPUT. W tym celu wybieramy kontrolkę typ MASK i w kolumnie parametry podamy sposób formatowania danych.

Przykładowo wpisujemy dla pola INDEKS w kolumnie parametry: mask=##-### (więcej…)

j_insert_update.aspx

Program StudioSystem za pomocą uniwersalnej transakcji y_insert_update.aspx pozwala użytkownikowi na wyświetlenie okna z kontrolkami do edycji informacji zapisanej we wskazanej tabeli. Transakcja podobna do transakcji x_insert_update.aspx, jednakże zasadniczą różnicą jest możliwość definiowania zakładek w formularzu dopisania/edycji. (więcej…)