Transakcja decrypt.aspx jest transakcją pozwalającą na odszyfrowanie zapisanych w bazie, przy pomocy transakcji j_insert_update.aspx, zaszyfrowanych danych – np. haseł.

Parametry transakcji

Parametry jakie musimy przekazać podczas wywołania transakcji:

  • tabela – parametr identyfikujący tabelę, w której znajdują się zaszyfrowane dane
  • kolumna – kolumna, w której znajdują się zaszyfrowane dane
  • klucz – klucz domyślny tabeli
  • refno – ostatni parametr, identyfikujący wiersz tabeli bazy SQL

Przykładowe wywołanie transakcji

Przykładowe wywołanie transakcji odszyfrowujące kolumnę MAIL z tabeli KNKON.

role_sys/decrypt.aspx?tabela=knkon&kolumna=MAIL&klucz=NRIDODN&refno=
 

Ograniczenie rozwiązania, nie pozwala na wskazanie wielu kolumn do odszyfrowania jednocześnie.

 

Kod pin

Kod pin to 4 cyfrowe hasło niezbędne do odszyfrowania danych. Kod ten zapisany jest w bazie danych w tabeli _users w kolumnie RCPKD, bądź uniwersalny kod zapisany w kodzie źródłowym transakcji, po stronie serwera.
 

 
decrypt

 

 

decrypt

 

 

decrypt