Usuwanie danych z bazych jest możliwe za pomocą transakcji x_delete.aspx.

Transakcja x_delete.aspx pozwala usuwać trwale dane z bazy lub zmieniać oznaczenie ACH. Transakcja wymaga podania parametrów:

 • tabela – nazwa tabeli z której dane mają być usunięte lub zmieniony status ACH
 • kolumna – nazwa kolumny w tabeli według której następuje odszukanie wiersza, jest to zwykle identyfikator kolumna refno, nridXXX.
 • refno – przekazanie numeru identyfikującego wiersz do usunięcia, dodawany jest automatycznie gdy transakcja jest uruchamiana z pozycji grida (transakcja x_grid.aspx)

Ponadto można dodać opcjonalne parametry

 • info – pozwala wskazać nazwę kolumny lub kolumn które mają zostać odczytane i wyświetlone w oknie komunikatu dla użytkownika. Przykładowo: info=INDEKS lub info=INDEKS+NAZWAAS
 • caption – dowolny tekst wyświetlany na formularzu przed wartością odczytaną za pomocą parametru info.
 • ach – podanie parametru spowoduje wykonanie polecenia UPDATE zamiast DELETE. Dane nie są wówczas fizycznie usuwane z bazy jedynie następuje zmiana wartości w kolumnie ACH na podaną w parametrze zwykle literę X. Przykładowo ach=X
 • connection – opcjonalny parametr pozwala wskazać nazwę połączenia z bazą danych np. custom. Jeżeli nie ma parametru to obsługiwana jest domyślna baza danych.

x_delete x_grid

 

x_delete okno

Przykłady

Przykład uruchomienia transakcji x_delete.aspx

Wykorzystanie dla kartotek

 • role_sys/x_delete.aspx?tabela=KNASO&kolumna=NRIDASN&refno=
  powoduje trwałe usunięcie pozycji z tabeli asortymentu
 • role_sys/x_delete.aspx?tabela=KNASO&kolumna=NRIDASN&info=INDEKS+NAZWAAS&refno=
  powoduje trwałe usunięcie pozycji z tabeli KNASO i wyświetlenie na ekranie wartości odczytanej z kolumny INDEKS i kolumny NAZWAAS
 • role_sys/x_delete.aspx?tabela=KNASO&kolumna=NRIDASN&ach=X&refno=
  powoduje zmianę zapisu wartości w kolumnie ACH na X, dane pozostają w bazie – nie są usuwane.
 • role_sys/x_delete.aspx?tabela=KNKON&kolumna=NRIDODN&refno=
  powoduje trwałe usunięcie pozycji z tabeli kontrahentów
 • role_sys/x_delete.aspx?tabela=KNWMS&kolumna=NRIDWMS&refno=
  powoduje trwałe usunięcie pozycji z tabeli miejsc składowania

Wykorzystanie dla dokumentów

 • role_sys/x_delete.aspx?tabela=DPMAG&kolumna=REFNO&ach=1&refno= – zatwierdzanie dokumentu – wszystkich rekordów tego samego numeru referencyjengo, zmiana ach na 1
 • role_sys/x_delete.aspx?tabela=DPMAG&kolumna=ID_DPMAG&ach=X&refno= – usuwanie pozycji dokumentu, zmiana ach na X

Konfiguracja

Zalecane jest uruchamianie transakcji z trybie z parametrem ACH tak aby unikać fizycznego usuwania danych z bazy, a jedynie zmieniać status wiersza na usunięty X lub dowolny inny.

Transakcję uruchamiać należy z poziomu tabeli GRID jako polecenie WebToolBar, przykład konfiguracji

 • nazwa transakcji role_sys/x_delete.aspx
 • parametry transakcji  tabela=KNASO&kolumna=NRIDASN&ach=X&info=INDEKS+NAZWAAS&refno=
 • ikona  ~/images_m/16×16/selection_delete.png
 • Odśwież po zamknięciu okna na TAK
 • rozmiar okna DialogBox Małe 3 (500×200)

Kategorie: StudioSystem