j_insert_update – zaawansowane programowanie – przykład 1

Chcemy wykorzystać transakcję j_insert_update do zapisu danych w tabeli dpuwa

aby zapamiętywać z niej loginy i hasła

w efekcie mamy otrzymać formularz:

j_insert_update hasla

 

Konfiguracja

Plik js

Korzystamy z pliku role_int/int_ss_knkon_pass.js

function MojaOnLoad() {
UstawTable('TABELKA');
$('#BTN_DODAJ').html("<span id='btnDodaj' onclick='return btnDodaj()' class='art-button art-buttonBlue' style='width: 200px; '>Dodaj</span>");
$('#captionTABELKA').css('width', '10px');
}
function MojaOnReady() {
}
function UstawTable(cKontrolka) {
var idGrid = 'grid' + cKontrolka;
$('#' + cKontrolka).html("<div id='" + idGrid + "'></div>");
var cZrodlo = PobierzDataTable("upper([REFNO_POZ]) as REFNO_POZ,[TYTUL],[UWAGI],[ADRESAT],[NADAWCA] FROM [dpuwa] WHERE REFNO=" + gcRefno);
var source =
{
datatype: "json",
datafields: [
{ name: 'TYTUL', type: 'string' },
{ name: 'ADRESAT', type: 'string' },
{ name: 'NADAWCA', type: 'string' },
{ name: 'UWAGI', type: 'string' }
],
localdata: cZrodlo,
id: 'REFNO_POZ'
};
var dataAdapter = new $.jqx.dataAdapter(source);
$("#" + idGrid).jqxGrid(
{
theme: 'energyblue',
height: '300px',
width: '1000px',
source: dataAdapter,
altrows: true,
columns: [
{ text: 'Tytuł', datafield: 'TYTUL', width: 200 },
{ text: 'Login', datafield: 'ADRESAT', width: 200 },
{ text: 'Hasło', datafield: 'NADAWCA', width: 200 },
{ text: 'Uwagi', datafield: 'UWAGI', width: 400 }
]
});
JqxFormatujGrid('#' + idGrid);
}
function btnDodaj() {
// kontrola wymagalnych pól
if (!TestWypelnienia()) {
return false;
}
// ustaw kontrahenta jako nieedytowalny
cTablica = new Array();
var cLicznik = 0;
$('[ssPostBack]').each(function (index) {
cTablica[cLicznik] = new cListaKontrolek($(this));
cLicznik++;
})
PageMethods.InsertData(cTablica, 'dpuwa', 'softwarestudioConnectionString', DodajSucceeded, OnFailed);
return false;
}
function DodajSucceeded(wynik) {
if (wynik != "") {
PokazAlert("Komunikat", wynik, 220, 400);
return;
}
UstawTable('TABELKA');
$("#TYTUL").val('');
$("#ADRESAT").val('');
$("#NADAWCA").val('');
$("#UWAGI").val('');
$("#TYTUL").jqxComboBox('focus');
}

 

 

Uruchamianie

Uruchamiamy transakcję j_insert_update.aspx z poziomu kartoteki kontrahenta (KNKON) z parametrami:

j_insert_update.aspx?kodtransakcji=INT_SS_KNKON_PASS&script=../role_int/int_ss_knkon_pass.js?2015071549&scriptonload=MojaOnLoad()&scriptonload=MojaOnReady()&return=ZamknijOkno&leftpanelwidth=0&zapisz=0&_REFNO=

gdzie numer referencyjny to identyfikator kartoteki kontrahenta NRIDODN.