Chcemy wykorzystać transakcję j_insert_update do zapisu danych w tabeli dpuwa

aby zapamiętywać z niej loginy i hasła

w efekcie mamy otrzymać formularz:

j_insert_update hasla

 

Konfiguracja

Plik js

Korzystamy z pliku role_int/int_ss_knkon_pass.js

function MojaOnLoad() {
 UstawTable('TABELKA');
 $('#BTN_DODAJ').html("<span id='btnDodaj' onclick='return btnDodaj()' class='art-button art-buttonBlue' style='width: 200px; '>Dodaj</span>");
 $('#captionTABELKA').css('width', '10px');
}
function MojaOnReady() {
}
function UstawTable(cKontrolka) {
 var idGrid = 'grid' + cKontrolka;
 $('#' + cKontrolka).html("<div id='" + idGrid + "'></div>");
 var cZrodlo = PobierzDataTable("upper([REFNO_POZ]) as REFNO_POZ,[TYTUL],[UWAGI],[ADRESAT],[NADAWCA] FROM [dpuwa] WHERE REFNO=" + gcRefno);
 
 var source =
 {
 datatype: "json",
 datafields: [
 { name: 'TYTUL', type: 'string' },
 { name: 'ADRESAT', type: 'string' },
 { name: 'NADAWCA', type: 'string' },
 { name: 'UWAGI', type: 'string' }
 ],
 localdata: cZrodlo,
 id: 'REFNO_POZ'
 };
 var dataAdapter = new $.jqx.dataAdapter(source);
$("#" + idGrid).jqxGrid(
 {
 theme: 'energyblue',
 height: '300px',
 width: '1000px',
 source: dataAdapter,
 altrows: true,
 columns: [
 { text: 'Tytuł', datafield: 'TYTUL', width: 200 },
 { text: 'Login', datafield: 'ADRESAT', width: 200 },
 { text: 'Hasło', datafield: 'NADAWCA', width: 200 },
 { text: 'Uwagi', datafield: 'UWAGI', width: 400 }
 ]
 });
JqxFormatujGrid('#' + idGrid);
}
function btnDodaj() {
 // kontrola wymagalnych pól
 if (!TestWypelnienia()) {
 return false;
 }
 // ustaw kontrahenta jako nieedytowalny
 cTablica = new Array();
 var cLicznik = 0;
 $('[ssPostBack]').each(function (index) {
 cTablica[cLicznik] = new cListaKontrolek($(this));
 cLicznik++;
 })
 PageMethods.InsertData(cTablica, 'dpuwa', 'softwarestudioConnectionString', DodajSucceeded, OnFailed);
 return false;
}
function DodajSucceeded(wynik) {
 if (wynik != "") {
 PokazAlert("Komunikat", wynik, 220, 400);
 return;
 }
 UstawTable('TABELKA');
 $("#TYTUL").val('');
 $("#ADRESAT").val('');
 $("#NADAWCA").val('');
 $("#UWAGI").val('');
 $("#TYTUL").jqxComboBox('focus');
}

 

 

Uruchamianie

Uruchamiamy transakcję j_insert_update.aspx z poziomu kartoteki kontrahenta (KNKON) z parametrami:

j_insert_update.aspx?kodtransakcji=INT_SS_KNKON_PASS&script=../role_int/int_ss_knkon_pass.js?2015071549&scriptonload=MojaOnLoad()&scriptonload=MojaOnReady()&return=ZamknijOkno&leftpanelwidth=0&zapisz=0&_REFNO=

gdzie numer referencyjny to identyfikator kartoteki kontrahenta NRIDODN.