Transakcja wzfromxls pozwala na dopisanie zlecenia wydania na podstawie pliku xls. Importowane do programu dane, odczytywane są z pierwszego arkusza.

Import zleceń wykonywany jest w dwóch etapach:

  1. Zapisanie danych w bazie, w tabeli tymczasowej. Przy zapisie weryfikowana jest poprawność danych – dane z pliku są porównywane z danymi programu.
  2. Zapis zlecenia w programie – w przypadku, gdy dla żadnej pozycji z importowanego pliku nie został zapisany błąd.

Weryfikacja danych:

  1. Zapis kartoteki asortymentowej w bazie.
  2. Zgodnośc numeru palety i partii pomiędzy danymi programu, a plikiem xls.
  3. Zgodność ilości dla palety.

Komunikaty błędów:

  1. Brak kartoteki asortymentowej w bazie – w programie nie ma kartoteki zapisanej w pliku xls.
  2. Brak numeru palety lub numeru partii – porównanie numeru palety i numeru partii. Jeśli jest zapisany błąd, to w programie (lub na stanie) nie ma pozycji z numerem palety i partii zapisanym w pliku xls.
  3. Niezgodna ilość. Stan dla palety: … – ilość na palecie w programie jest inna niż ilość w pliku xls.

Termin ważności oraz lokalizacja palety zostają ustalone na podstawie asortymentu, numeru palety i numeru partii i zapisane w zleceniu wydania.

W oknie importu pliku xls, w polu numer referencyjny wyświetlany jest numer wewnętrzny, jaki zostanie zapisany w dopisanym dokumencie.

Polecenie Wybierz plik wyświetla okno wyboru pliku do przekazania.

Po wybraniu pliku do importu zostanie wyświetlona nazwa wybranego pliku oraz polecenie Importuj dane.

Potwierdzenie polecenia Importuj dane uruchamia zapisanie danych z wybranego pliku w programie.

Zaimportowane pozycje zostaną wyświetlone w tabeli dpmag_xls w bazie custom. W polu UWAGIPOZ zapisywany jest rodzaj błędu przy imporcie.

W przypadku braku błędów, w dpmag zostaje zapisany dokument ZL.

W sytuacji, gdy dla pozycji importu zostanie zapisany błąd, pozycja nie zostanie importowana.