Archiwizacja tabel

Przykład wiersza konfiguracyjnego z tabeli _jobs:

Przechwytywanie

 

Najważniejsza parametry konfiguracyjne:

 • OSTATNIOWYKONANO – data ostatniego poprawnego wykonania metody automatycznej
 • CYKLICZNOSC – interwał, co jaki uruchamiane jest automatyczne zadanie
 • CYKLICZNOSCTYPE – jednostka interwału czasowego
 • MAILPOWIADOMIENIE – adresy email, na które zostaną wysłane powiadomienia
 • CONECTIONSTRINGNAME – łańcuch połączeniowy do bazy danych
 • PARAMETRY: (oddzielone znakami ;;)
  • ActiveServer – nazwa serwera, który jest odpowiedzialny za archiwizację tabel
  • Tabele – rozpoczynają się znakami ==, rozdzielone znakiem @, wymienione nazwy tabel z których rekordy podlegają archiwizacji
  • IleDni – po znakach == podana liczba dni z ilu rekordy są przechowywane w tabeli głównej
  • ConStrArch – po znakach == podany łańcuch połączeniowy do bazy archiwalnej

Przechwytywanie

 

Baza archiwalna – jest to baza o strukturze identycznej jak podstawowa baza danych programu StudioSystem:

Przechwytywanie

 

 

Kategorie: SSJOB