Po zdefiniowaniu zapytania tworzącego widok, a także dostępnych funkcji należy zbudować jego strukturę w tym celu należy skorzystać z funkcji Utwórz/aktualizuj kolumny. Przy poprawnie zdefiniowanym zapytaniu do bazy danych po wykonaniu funkcji winno się wyświetlić zestawienie utworzonych kolumn. 

Konfiguracja kolumn

Konfiguracja kolumn

W ramach edycji dla każdej z kolumn możemy ustawić:

W zakładce DANE PODSTAWOWE:

 • Nazwa kolumny – nazwa odczytywana ze źródła danych – zapytania SQL;
 • Tytuł – opis kolumny wyświetlany w nagłówku tabeli charakteryzujący zawierające dane;
 • Kolejność – oznaczenie kolejności wyświetlania kolumny od lewej strony tabeli;
 • Typ kolumny – pozwala zdefiniować jakiego rodzaju dane są prezentowane w kolumnie:
  • Text – wartość domyślna do wyświetlania danych tekstowych;
  • Calendar – do wyświetlania dat
  • Date – podobnie jak Calendar – pole do wyświetlania dat
  • CheckBox – dla danych logicznych typu TAK/NIE;
  • Hyperlink – dla łącz internetowych czy mailowych;
  • Image – do wyświetlania obrazków;
  • Number – do wywietlania wartości numerycznych
  • Numeric  – podobnie jak Number – do wyswietlania wartosci numerycznych
 • Widoczność – oznaczenie wodocznosci kolumny z poziomu widoku (kolumna może zostać ukryta)
 • Klucz domyślny – wskazanie która kolumna w tabeli stanowić ma unikalny klucz pozwalający zidentyfikować wiersz tabeli, najczęściej będzie to kolumna typu ID np. NRIDASN, NRIDODN, a w dokumentach REFNO lub REFNO_POZ

W zakładce FORMATOWANIE:

 • Sposób wyrównania – określa czy dane w komórce mają być wyrównane do lewej strony (wartość domyślna) do prawej czy wyśrodkowane;
 • Pogrubienie – umożliwia zaznaczenie, że wartość w danej kolumnie ma zostać wyświetlona pogrubiona (czcionka Bold);
 • Multiline –  umożliwia zaznaczenie, że wartość w danej kolumnie ma zostać wyświetlana w wielu liniach;
 • Sposób formatowania – pozwala wymusić specjalny sposób formatowania danych, np. dla kolumn typu data wpisujemy format yyyy-MM-dd co pozwala wyświetlić dzień wg zasady Rok-Miesiąc-Dzień;
 • Kolor tła – pozwala wskazać jaki kolor tła ma być wyświetlany dla danej kolumny
 • Kolor tła wg kolumny – jeżeli w zapytaniu do bazy w podzapytaniu wpisaliśmy zależność, że kolor kolumny jest uzależniony od wartości komórki wówczas w wierszu z nazwą kolumny, w której ma być wyświetlane tło w zależności od wartości komórki wpisujemy nazwę kolumny, która w podzapytaniu został podana po poleceniu AS, np. SELECT CASE WHEN ILOSC <= 0 THEN ‚Blue’ WHEN ILOSC <11 AND ILOSC > 0 THEN ‚Red’ WHEN ILOSC > 10 AND ILOSC <=20 THEN ‚Orange’ WHEN ILOSC >20 AND ILOSC <=30 THEN ‚Yellow’ WHEN ILOSC >30 THEN ‚Lightgreen’ END AS KOLOR -> w takim wypadku w wierszu w którym konfigurujemy kolumnę ILOSC jako kolor tła podpinamy kolumnę KOLOR, a tym samym w konfiguracji widoku oznaczamy ją jako niewidoczną;
 • Tekst null – można zdefiniować wartość jaka ma być wyświetlana, jeżeli w polu jw bazie est wartość NULL
 • Odstęp prawy – określenie odstępu od prawej krawędzi komórki, wartość podawana w pixelach;
 • Odstęp lewy – określenie odstępu od lewej krawędzi komórki, wartość podawana w pixelach;

  Konfiguracja kolumn - zakładka formatowanie

  Konfiguracja kolumn – zakładka formatowanie

W zakładce INNE:

 • Grupowanie rozwinięte – określenie czy dane zgrupowane po wywołaniu widoku mają być domyślnie zwinięte czy rozwinięte;
 • Sposób filtrowania – sposób filtrowania danych w kolumnie. Domyślna wartość to Like
 • Funkcja agregacji – dotyczy wartości liczbowych. Z listy rozwijanej można wskazać sposób agregacji danych. Dostępne sposoby agregacji danych: Sum(suma), AVG(średnia), ()Ilość wystąpień, (MAX)wartość największa lub MIN(wartość najmniejsza);
 • Kolumna podglądu –
 • Kolumna podglądu rozwinięta –
 • Kolumna fllaga –  jeżeli w zapytaniu do bazy dla konfigurowanego widoku w podzapytaniu zrobimy odwołanie do funkcji dbo.PodajWartoscFlagi, np. (SELECT dbo.PodajWartoscFlagi(dbo.dprek.REFNO, ‚PIL’, 1, ‚REK’) AS Expr1) AS PILNE, (SELECT dbo.PodajWartoscFlagi(dbo.dprek.REFNO, ‚UWA’, 1, ‚REK’) AS Expr1) AS UWAGI, (gdzie: PIL to wartość pola KOD zdefiniowana w skorowidzu FLG, REK to wartość pola Kod1 zdefiniowana w skorowidzu FLG), wówczas na liście rozwijanej w KOLUMNA TYPU FLAGA pojawi się odwołanie do zdefiniowanych flag. Typ kolumny należy ustawić jako obraz (Image) wówczas w widoku wyświetli się obrazek zdefiniowany w polu IKONA FLAGA w skorowidzu FLG.

W zakładce INSERT UPDATE:

 • Włączona edycja – zaznaczenie pola wyboru oznacza zezwolenie na edycję danych w kolumie z poziomu widoku;
 • Włączone dopisywanie – zaznaczenie pola wyboru oznacza zezwolenie na dopisywane danych z poziomu widoku;
 • Wartość domyślna – wartość domyślna proponowana przy dopisaniu nowego rekordu w bazie.
 • Kolumna wymagana – ustawieni określa, czy wypełnienie kolumny jest wymagane przy dopisywaniu nowego rekordu z poziomu widoku.
 • Kolumna autoinkrement – oznaczenie powoduje automatyczne nadanie numeru referencyjnego
 • Generuj refno – zaznaczenia pola wyboru oznacza, że dla nowo dopisywanego wiersza w kolumnie ma być wygenerowany nowy numer referencyjny.