J_grid.aspx to uniwersalna transakcja do wyświetlania danych w postaci zestawień (tabel) ustawiana za pomocą modułu KONFIGURACJA. Pozwala nie tylko wyświetlać dowolne zapytania w postaci tabel z uwzględnieniem przedziałów czasowych, ale także w powiązaniu z listą przycisków wyświetla pasek ToolBar-a do uruchamiania powiązanych transakcji. J_grid.aspx to jedna z podstawowych transakcji platformy StudioSystem.

Konfiguracja

Wykorzystanie transakcji j_grid.aspx wymaga przygotowania ustawień (konfiguracji) programu StudioSystem. W tym celu z poziomu modułu Konfiguracja wybieramy sekcję grupę Widoki i z listy pozycję do której ma zostać dodany widok. Wybór dowolnej pozycji menu tej sekcji wyświetla okno z tabelą definicji zapytań i widoków jakie będą dostępne dla transakcji j_grid.aspx.

Nowy widok dopisywany jest po wywołaniu funkcji Dodaj. Po wywołaniu funkcji zostanie wyświetlone oko dopisania:

W formatce dopisania należy wypełnić następujące kontrolki:

W zakładce DANE PODSTAWOWE:

 • Aktywne – oznaczenie czy dany widok będzie dostępny w dalszej konfiguracji systemu
 • Refno – unikalna nazwa widoku
 • Nazwa – nazwa wyświetlana użytkownikowi po wyświetleniu widoku z danymi
 • Źródło danych – oznaczenie skąd będą pobierane dane wyświetlane w widoku
 • Zapytanie – poprawna składania SQL wysyłana do bazy danych w celu pobrania danych wyświetlanych w tabeli. Zapytanie to może być odwołaniem do tabel źródłowych, widoków SQL (views) czy też funkcji tabelarycznych.
 • Wysokość wiersza – ustawienie wysokości wiersza w widoku podawana w pixelach
 • Ile na stronie – ilość wyświetlanych rekordów na 1 stronie
 • PRX – kod sekcji widoków
 • Rola systemowa – symbol roli systemowej

W zakładce FILTROWANIE:

 • Pokaż wiersz filtrowania – zaznaczenie pola wyboru włącza wiersz filtrowania, który usytuowany jest bezpośrednio pod nazwami kolumn w widoku
 • Filtrowanie po dacie – zaznaczenie pola wyboru sprawi, że dane w widoku zostaną odfiltrowane wg kolumny DDOWOD. W prawym górnym rogu wyświetlone zostana kontrolki z zakresem dat umożliwiające zmianę zakresu.
 • Filtrowanie po użytkowniku – automatyczne filtrowanie zestawu danych wg kolumny LOGIN. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć wyniki do danych dopisanych przez zalogowanego użytkownika.
 • Filtrowanie po oddziale – automatyczne filtrowanie danych wg kolumny ODDZIAL.
 • Filtrowanie po mpk – automatyczne filtrowanie danych wg kolumny MPK.
 • Filtrowanie po magazynie  automatyczne filtrowanie danych wg kolumny MAGAZYN.
 • Filtrowanie wg roli systemowej – automatyczne filtrowanie danych wg kolumny ROLASYS.
 • ComboFiltr kolumna – możliwośc włączenia dodatkowej kontrolki, według której zostaną odfiltrowane dane w widoku. W polu należy podać nazwę KOLUMNY w widoku, według której będą filtrowane dane.
 • ComboFiltr zapytanie – zapytanie, które wskaże wartości dostepne w kontrolce filtrowania, np. SELECT DISTINCT KOD,OPIS FROM X_SKOROWIDZE WHERE PRX=’MAG’ AND AKTYWNE=1 and exists (select top(1) MAGAZYN from knaso where MAGAZYN=x_skorowidze.KOD)
 • Filtr kolumna – kolumna wg której należy ustalić unikalność rekordu. Wartość wykorzystywana w przypadku włączenia funkcji insert/update z poziomu widoku.
  Dopisanie widoku - filtrowanie

  Dopisanie widoku – filtrowanie

  W zakładce INNE:

 • Funkcja Priorytet – zaznaczenie pola wyboru dodaje do tabeli nową kolumnę pozwalającą na zmianę priorytetu dla wybranego rekordu. Priorytet jest nadawany poprzez kliknięcie w wybranej kolumnie z poziomu widoku.
 • Priorytet użytkownika – zaznaczenie pola wyboru dodaje do tabeli nową kolumnę pozwalającą na zapisanie priorytetu użytkownika dla wybranego rekordu. Priorytet użytkownika jest nadawany podobnie jak priorytet.
 • Funkcja przeczytaj – zaznaczenie pola wyboru wytłuszczenie nowo dopisanych rekordów, których użytkownik jeszcze nie widział. Klikniecie w wytłuszczony wiersz powoduje wyłączenei wyboldowania.
 • Zaznaczenie Multirow – możliwość zaznazenia z poziomu widoku kilku wierszy, których refno zostanie przekazane do wywołanej funkcjitransakcji w postaci REFNO|REFNO1|REFNO2|REFNO3

W zakładce INSERT/UPDATE:

 • Edycja – Zaznaczenie pola wyboru oznacza umożliwienie edycji danych z poziomu wiersza w widoku
 • Dopisywanie – Zaznaczenie pola wyboru oznacza umożliwienie dopisania nowych danych z poziomu wiersza w widoku
 • Kasowanie – Zaznaczenie pola wyboru oznacza umożliwienie usuwania danych z poziomu wiersza w widoku
 • Nazwa tabeli INS/UPD – nazwa tabeli na której będą wykonywane operacje Insert/Update.

W zakładce USTAWIENIA:

 • Filtrowanie – Zaznaczenie pola wyboru oznacza udostępnienie funkcji filtrowania.
 • Grupowanie – Zaznaczenie pola wyboru oznacza udostępnienie funkcji grupowania.
 • Widoczne pole grupowania – Zaanzceie pola wyboru oznacza wyświetlenie kolumny z danymi po których zostały pogrupowane dane w widoku.
 • Sortowanie – Zaznaczenie pola wyboru oznacza udostępnienie funkcji sortowania.
 • Eksport – Zaznaczenie pola wyboru oznacza udostępnienie funkcji eksportu danych.
 • Menu kontekstowe – Zaznaczenie pola wyboru oznacza udostępnienie funkcji menu kontekstowego wywoływanego prawym przyciskiem myszy.
 • ToolBar menu – Zaznaczenie pola wyboru oznacza wyświetlenie paska zdefiniowanych funkcji.