Aplikacje na zamówienie

Pierwsza sekcja KONFIGURACJI zawiera zdefiniowane grupy widoków SQL (zapytań do bazy oraz konfiguracji zestawień, które odpowiedzialne są za prezentowanie wyników).

W programie dane przedstawione za pomocą tabel pobierane są dzięki konfiguracji widoków SQL. Konfigurowanie tabeli widoków polega na odpowiednim ustawieniu danych w kolumnach.

Wybór widoku :

 • Przez wybór roli – kliknięcie na ikonę grupy. Pozycja menu WIDOKI wyświetla widoki wybranej roli.
 • Przez wybór roli z rozwijanej listy menu WIDOKI.

Widoki danej roli wyświetlane są w nowej karcie.

Aplikacje na zamówienie

Dostępne polecenia :

 • Eksportowanie do Excela (dostępne w rozwijanej liście w lewym górnym rogu, pierwsze polecenie w pasku)
 • DODAJ – polecenie dodaje nowy widok
 • EDYCJA – umożliwia edytowanie istniejącego już widoku
 • KOLUMNY – wyświetlenie kolumn widoku w nowym oknie
 • UTWÓRZ/AKTUALIZUJ KOLUMNY
 • USUŃ WIDOK I KOLUMNY – usuwa zaznaczony widok wraz ze wszystkimi kolumnami
 • KOPIUJ ZESTAWIENIE – kopiuje zaznaczony widok

Kolumny w tabeli widoków:

 • AKTYWNE – określa czy widok jest aktywny
 • REFNO – Numer referencyjny
 • NAZWA – opis widoku wyświetlany jako nagłówek tabeli
 • SSYSTEMOWE – określenie widoku jako systemowy
 • ROLASYS – symbol roli systemowej
 • PRX – symbol
 • ID – indywidualny numer identyfikacyjny
widok_sql

Polecenia :

DODAJ

Za pomocą polecenia DODAJ wyświetlany jest formularz składający się z następujących zakładek :

DANE PODSTAWOWE  

dopisanie1

Pola wyświetlane w zakładce DANE PODSTAWOWE :

 • AKTYWNE – Checkbox, domyślnie ustawiony na TAK.
 • REFNO – pole wymagane. Indywidualna nazwa
 • NAZWA – pole wymagane, opis wyświetlany jako nagłówek tabeli.
 • ŹRÓDŁO DANYCH – pole wymagane, skorowidz systemowy , pozwala wybrać bazę z której będą czytane dane.
 • ZAPYTANIE – pole wymagane, polecenie select pobierające dane z bazy.
 • WYSOKOŚĆ WIERSZA – określenie w pikselach wartości wysokości wiersza tabeli, automatyczna wielkość to 35.
 • ILE NA STRONIE – określenie w liczbie całkowitej ile wierszy ma być wyświetlone na jednej stronie, automatyczna wielkość to 100.
 • PRX – pole wymagane, nadawany jest automatycznie w zależności od wybranej roli np. WMS
 • ROLA SYSTEMOWA – symbol roli systemowej
 • SYSTEMOWE – Ustawienie włącza widok jako systemowy.

FILTROWANIE  

dopisanie2

Pola wyświetlane w zakładce FILTROWANIE: 

 • POKAŻ WIERSZ FILTROWANIA – Checkbox. Ustawienie włącza widoczność wiersza filtrowania, który usytuowany jest bezpośrednio pod nazwami kolumn.
 • FILTROWANIE PO DACIE – Checkbox. Ustawienie włącza filtrowanie danych według przedziału czasowego.
 • FILTROWANIE PO UŻYTKOWNIKU – Checkbox. Ustawienie powoduje automatyczne filtrowanie danych według nazwy zalogowanego użytkownika, w efekcie użytkownik widzi jedynie własne dokumenty.
 • FILTROWANIE PO ODDZIALE – Checkbox. Automatyczne filtrowanie według symbolu oddziału.
 • FILTROWANIE PO MPK- Checkbox. Automatyczne filtrowanie według symbolu MPK(miejsca powstania kosztów).
 • FILTROWANIE PO MAGAZYNIE – Checkbox. Automatyczne filtrowanie według symbolu magazynu.
 • FILTROWANIE WG ROLI SYSTEMOWEJ – Checkbox Automatyczne filtrowanie według symbolu roli systemowej.
 • COMBOFILTR KOLUMNA –
 • COMBOFILTR ZAPYTANIE –

INNE  

dopisanie3

Pola wyświetlane w zakładce INNE: 

 • FUNCKJA PRIORYTET – Checkbox, ustawienie dodaje do tabeli nową kolumnę pozwalającą na zapisanie priorytetu. Pierwsza kolumna tabeli.
 • PRIORYTET UŻYTKOWNIKA – Checkbox, ustawienie dodaje do tabeli nową kolumnę pozwalającą na zapisanie priorytetu dla danego użytkownika. Pierwsza kolumna tabeli.
 • FUNKCJA PRZECZYTAJ – Checkbox,
 • ZAZNACZANIE MULTIROW – Checkbox

INSERT/UPDATE 

dopisanie4

Pola wyświetlane w zakładce INSERT/UPDATE:

 • EDYCJA – Checkbox, ustawienie dodaje uprawnienia do edycji danych
 • DOPISYWANIE – Checkbox, ustawienie dodaje uprawnienia do dopisania danych
 • KASOWANIE – Checkbox, , ustawienie dodaje uprawnienia do usuwania danych
 • NAZWA TABELI INS/UPD – Odwołanie do tabeli insert/update.

USTAWIENIA   

dopisanie5

Pola wyświetlane w zakładce USTAWIENIA:

 • FILTROWANIE – Checkbox, domyślnie ustawiony na TAK. Ustawienia czy użytkownik może dane w tabeli dowolnie filtrować.
 • GRUPOWANIE – Checkbox. Ustawienia czy użytkownik może grupować dane w tabeli.
 • WIDOCZNE POLE GRUPOWANIA – Checkbox
 • SORTOWANIE- Checkbox, domyślnie ustawiony na TAK. Ustawienia czy użytkownik może grupować dane w tabeli.
 • EKSPORT – Checkbox, domyślnie ustawiony na TAK. Ustawienia czy użytkownik może eksportować dane z tabeli.
 • MENU KONTEKSTOWE – Checkbox, domyślnie ustawiony na TAK. Ustawienia czy użytkownik może korzystać z menu kontekstowego – prawy przycisk myszy.
 • TOOLBAR MENU Checkbox, domyślnie ustawiony na TAK. Ustawienie włącza pasek menu nad tabelą.

EDYCJA 

Polecenie umożliwia edytowanie istniejących widoków SQL. Wyświetlany jest taki sam formularz jak przy dopisaniu (polecenie DODAJ)


KOLUMNY

Polecenie KOLUMNY wyświetla wszystkie kolumny dla zaznaczanego widoku.

Wyświetlane są kolumny :

 • WIDOCZNA – określa czy kolumna będzie wyświetlana w widoku.
 • KOLEJNOŚĆ – ustawia kolejność wyświetlania kolumny.
 • NAZWA KOLUMNY – nazwa pola z zapytania SQL
 • TYTUŁ – nazwa kolumny, która będzie wyświetlana w tabeli
 • TYP – typ kolumny, pole obsługiwane przez skorowidz.
 • REFNO – indywidualny numer widoku, do którego przypisane są kolumny.
 • ID – numer identyfikacyjny
kolumny

Polecenia w tabeli KOLUMN DLA WIDOKU:

EKSPORT DO EXCELA

Pozwala na pobranie pliku z rozszerzeniem .xml, gdzie zapisane są wszystkie kolumny widoku SQL

DODAJ

Polecenie DODAJ wyświetla formularz składający się z następujących zakładek :       

Polecenie umożliwia dopisanie nowej kolumny, wraz ze wszystkimi parametrami. Można dopisać kolumny dla pól zdefiniowanych w zapytaniu SQL dla widoku.

DANE PODSTAWOWE

kolumny_dodaj1

Polecenia wyświetlane w zakładce DANE PODSTAWOWE:

 • NAZWA KOLUMNY – nazwa pola z zapytania SQL
 • TYTUŁ – nazwa kolumny, która będzie wyświetlana w tabeli
 • KOLEJNOŚĆ – określa kolejność kolumny w tabeli
 • SZEROKOŚĆ KOLUMNY – ustawia wartość szerokości kolumny w pikselach
 • TYP KOLUMNY – określa typ kolumny, pole obsługiwane przez skorowidz
 • WIDOCZNOŚĆ – ustawia czy kolumna jest widoczna w tabeli
 • KLUCZ DOMYŚLNY – ustawia identyfikacje wiersza, wartość pola przekazywana jest jako parametr uruchamianych transakcji
 • SYSTEMOWE –
 • REFNO – refno Widoku, dla którego kolumna jest dopisywania

FORMATOWANIE

kolumny_dodaj2

Polecenia wyświetlane w zakładce FORMATOWANIE:

 • SPOSÓB WYRÓWNANIA – ustawia, do której strony tekst ma być wyrównany
 • POGRUBIENIE
 • MULTILINE – umożliwia wyświetlanie pola w wielu wierszach
 • SPOSÓB FORMATOWANIA
 • KOLOR TŁA – ustawia kolor tła kolumny
 • KOLOR TŁA WG KOLUMNY – nazwa kolumny według, której wyświetlany jest kolor tła. Pozawala na dynamiczną zmianę tła według określonych warunków.2 kolor_tła budowa selectu – kolor tła jest ustalany dla poszczególnych dni DODAJ PRZYKŁAD
 • Przykład. 1 pole termin_dni – w tym polu wyświetlana jest liczba dni pomiędzy terminem a datą bieżącą
 • TESKT NULL – ustawia tekst, który będzie wyświetlany, gdy w polu jest wartość NULL.
 • ODSTĘP PRAWY – wartość odstępu od prawej strony wyrażona w pikselach
 • ODSTĘP LEWY – wartość odstępu od lewej strony wyrażona w pikselach

INNE

kolumny_dodaj3

Polecenia wyświetlane w zakładce INNE:

 • GRUPOWANIE ROZWINIĘTE-
 • SPOSÓB FORMATOWANIA-
 • FUNKCJA AGREGACJI-
 • KOLUMNA PODGLĄDU-
 • KOLUMNA PODGLĄDU ROZWINIĘTA-
 • KOLUMNA FLAGA-

INSERT/UPDATE

kolumny_dodaj4

Polecenia wyświetlane w zakładce INSERT/UPDATE:

 • WŁĄCZONA EDYCJA –ustawienie określa czy pole może być edytowane.
 • WŁĄCZONE DOPISYWANIE – ustawienie określa czy w polu można wpisać dana.
 • WARTOŚĆ DOMYŚLNA – wartość domyślna proponowana przy dopisywaniu
 • KOLUMNA WYMAGANA – ustawienie określa czy pole jest wymagane przy dopisaniu wiersza tabeli
 • KOLUMNA AUTOINKREMENT – automatyczne nadawanie numeru identyfikacyjnego
 • GENERUJ REFNO – ustawienie określa czy do dopisywanego wiersza ma zostać automatycznie dopisywany numer referencyjny

EDYCJA

Edycja umożliwia wprowadzanie zmian w istniejących kolumnach. Formularz taki sam jak w przypadku polecenia dodaj.


USUŃ

Trwale usuwa zaznaczoną kolumnę z bazy.


UTWÓRZ/AKTUALIZUJ KOLUMNY

Automatycznie dopisuje kolumny widoku na podstawie zapytania SQL zdefiniowanego dla danego widoku.


USUŃ WIDOK I KOLUMNY

Polecenie umożliwia usunięcie widoku wraz ze wszystkimi kolumnami z bazy.


KOPIUJ ZESTAWIENIE

Polecenie kopiuje zaznaczone zestawienie.

kopiowanie

Pola wyświetlanie w oknie KOPIOWANIA ZESTAWIENIA:

 • BIEŻĄCA NAZWA ZESTAWIENIA – nazwa kopiowanego zestawienia.
 • BIEŻĄCY KOD TRANSAKCJI – kod transakcji kopiowanego zestawienia.
 • NOWA NAZWA ZESTAWIENIA – nowa nazwa zestawienia nadana skopiowanego zestawienia
 • KOD TRANSAKCJI – – nowy kod transakcji nadana skopiowanego zestawienia
 • CZY SKOPIOWAĆ KONFIGURACJĘ KOLUMN? – Checkbox domyślnie ustawiony na TAK. Ustawienie spowoduje skopiowanie identycznego ustawień kolumn jak w kopiowanym zestawieniu.
 • Button KOPIUJ/PRZYPISZ ZESTAWIENIE zapisuje nowe, skopiowane zestawienie.