Obsługa informatyczna

Nową kontrolką jaką możemy wykorzystać w programie na formularzu CECH jest kontrolka o nazwie RATING.

Zastosowanie kontrolki to szybkie wybieranie przez użytkownika np., na tablecie wartości numerycznych np. nadawanie ocen.

Kontrolka nie wymaga parametrów, wówczas ustawiana jest domyślnie dla 5 punktów – skala od 1 do 5.

j_cecha_rating_12

Parametry sterujące kontrolką

sscount

Pozwala zdefiniować maksymalną ilość punków do przyznania, np. sscount=12 (wartość domyślna 5)

sswidth

Określa szerokość jaką może zajmować kontrolka np. sswidth=400

ssheight

Określa szerokość jaką może zajmować kontrolka np. ssheight=50

disabled

Uniemożliwia nadawanie oceny, np. w trybie podglądu. np. disabled=disabled

sssize

Określa rozmiar ikonek np. sssize=20

ssprecision

Określa możliwość nadawania ocen cząstkowych, domyślnie jest ustawione 1, możemy wprowadzić oceny połówkowe np. ssprecision=0.5

ssvalue

Ustawia wartość kontrolki np. ssvalue=3

Obsługa informatyczna

Przykład 1

Ustawiamy parametry dla kontrolki

sscount=6 sswidth=100 sssize=30 ssvalue=2

i otrzymujemy

j_cecha_rating_6