Transakcja x_details pozwala na prezentowanie użytkownikowi oprogramowania informacji dotyczących szczegółów danej kartoteki lub dokumentu. Transakcja często znajduje zastosowanie w połączeniu z transakcję x_tab, do wyświetlania szczegółów w pierwszej zakładce podglądu.

Uruchomienie polega na wywołaniu transakcji z parametrami pozwalającymi na jej wykonanie.

 • refno – WYMAGANY – wskazuje na nazwę parametru opisującego podgląd szczegółów
 • szerokość – OPCJONALNY – pozwala określić jaką szerokość ma stanowić rozmiar pojedyńczej informacji, jeżeli wpiszemy 100% to będzie na całą szerokość strony, 50% szerokość połowa strony spowoduje że informacje będą wyświetlane w 2 kolumnach. Podanie 33% spowoduje wyświetlanie informacji w 3 kolumnach, każda o szerokości 1/3 strony
  fontsize – OPCJONALNY – pozwala na określenie rozmiaru czcionki jaką będą wyświetlane informacje
 • ostatni parametr o dowolnej nazwie – WYMAGANY – pozwala przekazać unikalny klucz do odszukania pozycji w bazie. Nazwa parametru nie jest istotna.
  przykład uruchomienia:

role_sys/x_details.aspx?refno=DTS_KNASO&szerokosc=30%&fontsize=14&nridasn=

KONFIGURACJA

Dokonuje się z poziomu modułu

KONFIGURACJA
sekcja konfiguracja informacji,
pozycja DETAILS – podgląd szczegółów

Edycja tabeli odpowiada funkcjonalnie konfiguracji widoków SQL z pewnymi ograniczeniami. Należy podać:

unikalną kod transakcji
nazwę opisującą do czego służy
wskazać źródło danych, domyślnie SoftwareStudioConnectionString
Wprowadzić zapytanie SQL do bazy, które ma zwrócić wyniki, zalecane jest podawanie zapytania SELECT z klauzulą TOP(1)
Filtr Kolumna – obowiązkowe wskazanie wg jakiej kolumny z zapytania ma być odszukany wiersz do wyświetlenia szczegółów. Najczęściej są to kolumny identyfikujące np. NRIDASN, REFNO itp.

Po wprowadzeniu danych podstawowych związanych z zapytaniem SQL do wyświetlenia szczegółów należy zdefiniować co konkretnie i jak chcemy wyświetlić. W tym celu korzystamy z polecenia EDYTUJ KOLUMNY z menu nad tabelą. W nowym oknie wyświetlona zostaje lista kolumn z zapytania SQL. Należy zdefiniować

tytuł dla każdej kolumny który będzie wyświetlany będzie nad okienkiem informacji.
Szerokość kolumny pozwala spersonalizować jak szerokie ma być w pikselach okno informacji.
sposób formatowania danych dla kolumn typu datatime
wyrównanie informacji w okienku np. centrowanie
określenie koloru tła dla danej informacji

 

Zmienne w zapytaniu

W zapytaniu możemy podać zmienne, które zostaną zastąpione wartościami systemowymi danego użytkownika. Znajduje to zastosowanie w programie przy wykorzystaniu funkcji  tabelarycznych.

Zmienne:

 • @KTO – login użytkownika
 • @MAIL – mail użytkownika
 • @ROLASYS – kod roli systemowej
 • @MPK – symbol komórki użytkownika
 • @MAGAZYN – symbol magazynu użytkownika
 • @KTRHID – symbol identyfikatora
 • @ODDZIAL – symbol oddziału użytkownika
 • @DATA – data bieżąca
 • @REFNO – wartość odczytana z ostatniego parametru

Przykład zapytania:

SELECT TOP(1) TYPDOK, REFNO_DPZLE, REFNO, DDOWOD, NRDOKUMENTU, NAZWA, SKROCO, ULICA, MIEJSCOWOSC, NIP, KODPOCZTOWY, MAGAZYN, NRZAMOW FROM [dbo].[sf_dpzle_refno](@REFNO)

 

Uwaga: