Dla kontrolki calendar możemy określić dodatkowo parametry odpowiadające, za zakres daty, jaką możemy wybrać

  • mindate – minimalna wartość daty, jaką możemy wybrać. Np.
    mindate=’0′ – dzień dzisiejszy
    mindate=’-30′ – 30 dni wstecz od dnia dzisiejszego
    mindate=’30’ – 30 dni w przód od dnia dzisiejszego itd.
  • maxdate – działa na tej samej zasadzie co mindate. Wartość jaką przyjmuje parametr atrybutu maxdate musi być większy od wartości parametru atrybutu mindate.
  • ssvalue=” – pozwala na ustawienie wskazanej daty, jeżeli przekażemy paramert pusty wówczas kontrolka nie ma ustawionej żadnej daty (NULL), jeżeli brak parametru to domyślnie ustawiana jest data bieżąca komputera. Patrz także na parametr defvalue
  • ssformating – pozwala określić sposób wprowadzania danych, domyślnie przyjmowany jest format yyyy-MM-dd, ale możemy ustawić odczyt dodatkowo godzin i minut dodając parametr ssformating=’yyyy-MM-dd HH:mm’

Przykład użycia – ograniczenie daty od dnia dzisiejszego do roku „w przód” – mindate=’0′ maxdate=’365′

Kontrolka calendar możemy ustawić datę domyślną za pomocą zmiennej w kolumnie wartość domyślna

@DATA

Jeżeli chcemy przy dopisywaniu mieć możliwość ustawienia kontrolki z wartością pustą (NULL) należy w kolumnie parametry ustawić

ssvalue=”” lub jako wartość domyślą ustawić zmienną @NULL. Zmienna @NULL sprawia, że przy dopisaniu danych do bazy (polecenie insert) do formularza wczytywana jest pusta kontrolka, w razie zapisu do bazy, bez wypełnienia wartości, w polu jest zapisywana wartość NULL, natomiast podczas edycji danych do formularza wczytywana jest wartość zapisana w bazie.

 

Kategorie: Konfiguracja