Platforma StudioSystem jako rozwiązanie webowe bazujące na Microsoft Windows Serwer domyślnie korzysta z autentykacji Windows przy logowaniu użytkowników do programu. Użytkownicy mogą być lokalni danego serwera na którym działa aplikacja i serwer IIS lub użytkownicy domenowi, gdy w danej jednostce wdrożone jest active directory (AD).

Drugą metodą logowania jest autentykacja w bazie SQL, poniższy opis zawiera najważniejsze informacje związane z tą metodą logowania.

Baza danych

Aby program StudioSystem mógł korzystać z zarządzania bazą danych użytkowników należy taką bazę dodać w definicji baz pliku web.config np.

<add name="LocalSqlServer" connectionString="Data Source=SQLServer;Initial Catalog=ASPNETDB; User ID=USER;Password=Haslo" providerName="System.Data.SqlClient"/>

Gdzie:

  • name zawsze LocalSqlServer
  • connectionstring ustawiamy odpowiednio do posiadanego serwera SQL i możliwości dostępu do niego.

Parametr logowanie

Ponieważ domyślną metodą logowania jest metoda windows, chcąc zmienić ustawienie należy dodać lub ustawić odpowiednią wartość parametru „logowanie” w pliku web.config w sekcji appSettings np.

<add key="logowanie" value="aspnetdb"/>

Podsumowanie

Powyższa zmiana ustawień pozwali użytkownikom logować się do programu poprzez odczyt użytkownika i hasło odczytywane z bazy SQL.

Zarządzanie użytkownikami (kontami dostępu) jest możliwe za pomocą dedykowanych transakcji lub wykorzystując standardowy mechanizm dostępny w programie j_insert_update.aspx