Standardowe wykorzystanie transakcji j_insert_update.aspx ogranicza się do dopisywania i edycji pojedyńczych rekordów – najczęściej zapisów kartotekowych. Pojedynczy zapis to taki, który zawiera unikalny identyfikator pozycji i jest w tabeli zapisy jeden raz np. NRIDASN to unikalny identyfikator wiersza tabeli KNASO.

Artykuł opisuje jak za pomocą JQuery możemy przekonfigurować transakcję j_insert_update.aspx, aby móc stworzyć transakcję pozwalajacą na dopisywanie wielu rekordów jako pozycję dokumentu.

Uwaga: opis dla osób zaawansowanych w programowaniu JQuery + StudioSystem, zakładam że znane są poprzednie artykuły dotyczące zaawansowanego programowania transakcji j_insert_update.aspx w tym dodawania własnego pliku js i wskazywania funkcji.

Zadanie do wykonania

W efekcie zmian w konfiguracji chcemy otrzymać w pełni funkcjonalny formularz za pomocą którego będziemy mogli dopisywać pozycje zamówienia.

insert_update pozycje

Krok 1

Przygotowujemy szablon insert update CRM_INS_DPHAN, i definiujemy jego zawartość:

insert_update pozycje krok 1

 

Krok 2

Dodajemy polecenie uruchamiające transakcję j_insert_update.aspx która wyświetlać będzie nasz formularz w następujący sposób:

insert_update pozycje krok 2

gdzie w kolumnie parametry transakcji podajemy

script=../role_crm/crm_dphan&scriptonload=SsOnLoad()&scriptonready=SsOnReady()&kodtransakcji=CRM_INS_DPHAN&leftpanelwidth=0&refno=

 

Krok 3

przygotowujemy plik role_crm/crm_dphan.js

w którym umieszczamy funkcje

SsOnLoad()

function SsOnLoad() {
 $('#BTN_DODAJ').html("<span id='btnDodaj' onclick='return btnDodaj()' class='art-button art-buttonBlue' style='width: 200px; '>Dodaj</span>");
 UstawDphanTable('TABELA');
}

Funkcja dodaje w kontrolce o nazwie BTN_DODAJ przycisk i wskazuje że po jego kliknięciu ma być uruchomiona funkcja btnDodaj().

SsOnReady()

function SsOnReady() {
 $("#ctl00_ContentPlaceHolder1_ButtonZapisz").hide();
}

Funkcja ukrywa przycisk ZAPISZ w górnym pasku formularza, pozostaje tylko przycisk ANULUJ.

 

 

UstawDphanTable()

function UstawDphanTable(cKontrolka) {
 var idGrid = 'grid' + cKontrolka;
 $('#' + cKontrolka).html("<div id='" + idGrid + "' ></div>");
 var cZrodlo = PobierzDataTable("UPPER(ID_DPHAN) AS ID_DPHAN, knaso.INDEKS, knaso.NAZWAAS, dphan.UWAGI, dphan.ILOSC FROM dphan INNER JOIN knaso ON dphan.NRIDASN = knaso.NRIDASN WHERE dphan.REFNO = " + gcRefno);
var source =
 {
 datatype: "json",
 datafields: [
 { name: 'INDEKS', type: 'string' },
 { name: 'NAZWAAS', type: 'string' },
 { name: 'UWAGI', type: 'string' },
 { name: 'ILOSC', type: 'string' }
 ],
 localdata: cZrodlo,
 id: 'ID_DPHAN'
 };
 var dataAdapter = new $.jqx.dataAdapter(source);
$("#" + idGrid).jqxGrid(
 {
 theme: 'energyblue',
 height: '250px',
 width: '1000px',
 source: dataAdapter,
 altrows: true,
 columns: [
 { text: 'Indeks', datafield: 'INDEKS', width: 200 },
 { text: 'Nazwa', datafield: 'NAZWAAS', width: 300 },
 { text: 'Ilość', datafield: 'ILOSC', width: 80, cellsalign: 'right', cellsformat: 'n' },
 { text: 'Uwagi', datafield: 'UWAGI', width: 300 }
 ]
 });
JqxFormatujGrid('#' + idGrid);
}

Zadaniem funkcji jest zbudowanie tabelki na podstawie zapytania do bazy i umieszczenie jej we wskazanym obiekcie, nazwa przekazana jako zmienna cKontrolka.

 

btnDodaj()

function btnDodaj() {
 // kontrola wymagalnych pól
 if (!TestWypelnienia()) {
 return false;
 }
 // ustaw kontrahenta jako nieedytowalny
 $("#NRIDODN").jqxComboBox({ disabled: true });
cTablica = new Array();
 var cLicznik = 0;
 $('[ssPostBack]').each(function (index) {
 cTablica[cLicznik] = new cListaKontrolek($(this));
 cLicznik++;
 })
PageMethods.SendForm(cTablica, '0', DodajSucceeded, OnFailed);
return false;
}

 

Zadaniem funkcji jest wykonanie zadań związanych z obsługą zdarzenia kliknięcia myszką przez użytkownika na przycisk DODAJ. Po kliknięciu kontrolka wyboru kontrahenta (NRIDODN) jest ustawiana jako nieedytowalna.

 

DodajSucceeded(wynik)

function DodajSucceeded(wynik) {
 if (wynik != "") {
 PokazAlert("Komunikat", wynik, 220, 400);
 return;
 }
 $("#UWAGI").val('');
 $("#ILOSC").jqxNumberInput('setDecimal', 1);
 UstawDphanTable('TABELA');
 JqxResetValue("NRIDASN");
 $("#NRIDASN").jqxComboBox('focus');
}

 

Funkcja jest wykonywana po prawidłowym zakończeniu dopisywania danych do bazy. Jeżeli program zwraca jakiś komunikat błędu związanego z zapisem to obsługiwany jest przez zmienną wynik, jeżeli coś zwraca to wyświetla się okno z komunikatem.

 

Podsumowanie

Powyższy opis zawiera komplet do stworzenia zapisu wielopozycyjnego dokumentu zamówień dla kontrahenta, w efekcie w programie transakcja dla użytkownika wygląda tak:

insert_update pozycje podsumowanie

 

A jak zatwierdzić dokument ?

Zatwierdzenie dokumentu polega na zmianie zapisu w kolumnie ACH na 1 oraz wygenerowaniu kolejnego numeru dokumentu.