Usługi informatyczne

Uniwersalna transakcja pozwalająca na wyświetlanie komunikatów odczytywanych z bazy (tabela _komunikaty), gdzie jako parametr refno podawana jest unikalny identyfikator komunikatu.

Usługi informatyczne

Przykładowo, jeżeli uruchamiamy program po wgraniu nowej wersji (pliki dll do folderu BIN) powoduje to wykonanie sprawdzenia czy wersja aplikacji zapisana w kodzie programu jest zgodna z wersją bazy danych. Informacja ta zapisana jest w tabeli _parametry wiersz z kodem WersjaBazySQL.

Jeżeli wersja bazy jest mniejsza niż w programie wyświetlony zostaje komunikat o braku zgodności i konieczności wykonania synchronizacji bazy z bazą root za pomocą programu synchronizacji baz danych. Komunikat wyświetlany jest za pomocą transakcji /role_sys/komunikat.aspx?refno=WersjaBazySQL

W efekcie zostanie wyświetlona strona z komunikatem:

ponieważ w bazie w tabeli _komunikaty znajduje się rekord:

 • REFNO – WersjaBazySQL
 • TYTUL – Brak zgodności struktury<br/> bazy SQL
 • OPIS – Program stwierdził brak zgodności wersji bazy danych z aplikacją, proszę wykonać synchronizację
 • OBRAZEK – ~/images_v/64×64/logic_not.png

W podobny sposób można definiować dowolne komunikaty wyświetlane w określonych momentach, np. po zatwierdzeniu dokumentu, kartoteki, wysłaniu wiadomości e-mail, wysłaniu danych do WebService itp.

 NORIGHTS

 • REFNO – NORIGHTS
 • TYTUL – Brak uprawnień
 • OPIS – Nie posiadasz wystarczających uprawnień do uruchomienia wybranej transakcji.
 • OBRAZEK – ~/images_v/48×48/sign_forbidden.png

NORIGHTSPLIK

 • REFNO – NORIGHTSPLIK
 • TYTUL – Dostęp zabroniony
 • OPIS – Nie posiadasz uprawnień do uruchomienia wybranej transakcji,<br/>zwróć się do administratora z prośbą o zmianę uprawnień.
 • OBRAZEK – ~/images_v/48×48/element_selection_delete.png

Nawigacja – Przyciski Akcji

Wyświetleniu komunikatu może towarzyszyć konieczność podjęcia decyzji co do dalszego działania. Transakcja komunikat.aspx pozwala na wyświetlanie dowolnej listy przycisków nawigacyjnych powiązanych z danym komunikatem i kierujących do innych transakcji lub stron internetowych, czyli buduje coś na kształt Menu.

Lista przycisków akcji jest konfigurowalna i zdefiniowana w tabeli _komunikaty_linki w następujący sposób:

 • REFNO – identyfikator komunikatu, dla którego będzie wyświetlany dany przycisk
 • TYTUL – treść wyświetlana jako link na przycisku do uruchomienia transakcji
 • LINK – wskazuje jaka transakcja lub strona ma zostać wyświetlona
 • OBRAZEK – wskazanie jaki plik ma być wyświetlany jako ikona danego przycisku
 • KOLEJNOSC – pozwala określić kolejność przycisków w oknie komunikatu
 • BACKCOLOR – określenie jakiego koloru ma być tło przycisku
 • TARGET – puste pole oznacza, że kliknięcie przez użytkownika na link spowoduje wyświetlenie określonej transakcji w bieżącym oknie, wpisanie wartości _blank spowoduje wyświetlenie strony w nowym oknie przeglądarki
 • WIDTH – w pikselach oznaczenie jakiej szerokości ma być przycisk, domyślna wartość to 150

Przykład

Mamy dwa rekordy oznaczające dwa przyciski wyboru jakie chcemy umieścić

Pierwszy ma następującą konfigurację:

 • TYTUL – Pomoc
 • LINK – http://www.programmagazyn.pl/studio-system/transakcje/role_sys/komunikat-aspx/
 • OBRAZEK – ../images_m/24×24/navigate_right.png
 • KOLEJNOSC – 10
 • BACKCOLOR – darkgreen
 • TARGET – _blank
 • WIDTH – 150

Drugi  ma następującą konfigurację:

 • TYTUL – Wsparcie
 • LINK – http://www.programmagazyn.pl/
 • OBRAZEK – ../images_m/24×24/navigate_right2.png
 • KOLEJNOSC – 20
 • BACKCOLOR – #4179A7
 • TARGET –
 • WIDTH – 150

W efekcie otrzymujemy listę wyboru 2 przycisków:

Listę przycisków możemy dowolnie zmieniać, np. dodając kolejny zapis

 • TYTUL – Wyślij powiadomienie
 • LINK – http://www.programmagazyn.pl/mail/
 • OBRAZEK – ../images_m/24×24/navigate_right2.png
 • KOLEJNOSC – 30
 • BACKCOLOR – maroon
 • TARGET –
 • WIDTH – 250

Parametr [@ZMIENNA] w opisie komunikatu

W transakcji można używać parametru wywołania o nazwie zmienna. Jeżeli taki parametr zostanie przekazany transakcja szuka w opisie komunikatu ciągu znaków [@ZMIENNA] i zamienia ten ciąg znaków na wartość parametru zmienna

Możliwe jest również podstawienie wartości pod ciąg znaków [@ZMIENNA], ze wskazanej kolumny z bazy danych. Aby to zrobić należy podać odpowiednie parametry wywołania:

 • tab – tabela
 • kol – kolumna
 • idkol – kolumna, która jest identyfikatorem wiersza
 • idwar – wartość kolumny identyfikującej wiersz
 • con – parametr opcjonalny – connectionString do bazy. W przypadku braku tego parametru, domyślnie używany jest softwareStudioConnectionString

przykład wywołania:

SELECT TOP(1) CASE WHEN ACH='0' THEN '/role_sys/j_insert_update.aspx?kodtransakcji=ABC_INS_CONTRL1&script=../firma_abc/rejestruj_kontrole&scriptonload=MojaOnLoad()&return=ZamknijOkno&refno=@REFNO' WHEN ACH='1' then '/role_sys/komunikat.aspx?refno=EDIT&tab=controlling_rejestr_spedytor&kol=login_edit&con=customConnectionString&idkol=refno&idwar=@REFNO' END FROM controlling_rejestr_spedytor where refno=@REFNO
Kategorie: Transakcje