Uniwersalna transakcja pozwalająca na wyświetlanie komunikatów odczytywanych z bazy (tabela _komunikaty), gdzie jako parametr refno podawana jest unikalny identyfikator komunikatu.

Przykładowo, jeżeli uruchamiamy program po wgraniu nowej wersji (pliki dll do folderu BIN) powoduje to wykonanie sprawdzenia czy wersja aplikacji zapisana w kodzie programu jest zgodna z wersją bazy danych. Informacja ta zapisana jest w tabeli _parametry wiersz z kodem WersjaBazySQL. Jeżeli wersja bazy jest mniejsza niż w programie wyświetlony zostaje komunikat o braku zgodności i konieczności wykonania synchronizacji bazy z bazą root za pomocą programu synchronizacji baz danych. Komunikat wyświetlany jest za pomocą transakcji /role_sys/komunikat.aspx?refno=WersjaBazySQL

W efekcie zostanie wyświetlona strona z komunikatem:

ponieważ w bazie w tabeli _komunikaty znajduje się rekord:

 • REFNO – WersjaBazySQL
 • TYTUL – Brak zgodności struktury<br/> bazy SQL
 • OPIS – Program stwierdził brak zgodności wersji bazy danych z aplikacją, proszę wykonać synchronizację
 • OBRAZEK – ~/images_v/64×64/logic_not.png

 

W podobny sposób można definiować dowolne komunikaty wyświetlane w określonych momentach, np. po zatwierdzeniu dokumentu, kartoteki, wysłaniu wiadomości e-mail, wysłaniu danych do WebService itp.

 NORIGHTS

 • REFNO – NORIGHTS
 • TYTUL – Brak uprawnień
 • OPIS – Nie posiadasz wystarczających uprawnień do uruchomienia wybranej transakcji.
 • OBRAZEK – ~/images_v/48×48/sign_forbidden.png

NORIGHTSPLIK

 • REFNO – NORIGHTSPLIK
 • TYTUL – Dostęp zabroniony
 • OPIS – Nie posiadasz uprawnień do uruchomienia wybranej transakcji,<br/>zwróć się do administratora z prośbą o zmianę uprawnień.
 • OBRAZEK – ~/images_v/48×48/element_selection_delete.png

 

Nawigacja – Przyciski Akcji

Wyświetleniu komunikatu może towarzyszyć konieczność podjęcia decyzji co do dalszego działania. Transakcja komunikat.aspx pozwala na wyświetlanie dowolnej listy przycisków nawigacyjnych powiązanych z danym komunikatem i kierujących do innych transakcji lub stron internetowych, czyli buduje coś na kształt Menu.

Lista przycisków akcji jest konfigurowalna i zdefiniowana w tabeli _komunikaty_linki w następujący sposób:

 • REFNO – identyfikator komunikatu, dla którego będzie wyświetlany dany przycisk
 • TYTUL – treść wyświetlana jako link na przycisku do uruchomienia transakcji
 • LINK – wskazuje jaka transakcja lub strona ma zostać wyświetlona
 • OBRAZEK – wskazanie jaki plik ma być wyświetlany jako ikona danego przycisku
 • KOLEJNOSC – pozwala określić kolejność przycisków w oknie komunikatu
 • BACKCOLOR – określenie jakiego koloru ma być tło przycisku
 • TARGET – puste pole oznacza, że kliknięcie przez użytkownika na link spowoduje wyświetlenie określonej transakcji w bieżącym oknie, wpisanie wartości _blank spowoduje wyświetlenie strony w nowym oknie przeglądarki
 • WIDTH – w pikselach oznaczenie jakiej szerokości ma być przycisk, domyślna wartość to 150

Przykład

Mamy dwa rekordy oznaczające dwa przyciski wyboru jakie chcemy umieścić

Pierwszy ma następującą konfigurację:

 • TYTUL – Pomoc
 • LINK – http://www.programmagazyn.pl/studio-system/transakcje/role_sys/komunikat-aspx/
 • OBRAZEK – ../images_m/24×24/navigate_right.png
 • KOLEJNOSC – 10
 • BACKCOLOR – darkgreen
 • TARGET – _blank
 • WIDTH – 150

 

Drugi  ma następującą konfigurację:

 • TYTUL – Wsparcie
 • LINK – http://www.programmagazyn.pl/
 • OBRAZEK – ../images_m/24×24/navigate_right2.png
 • KOLEJNOSC – 20
 • BACKCOLOR – #4179A7
 • TARGET –
 • WIDTH – 150

W efekcie otrzymujemy listę wyboru 2 przycisków:

Listę przycisków możemy dowolnie zmieniać, np. dodając kolejny zapis

 • TYTUL – Wyślij powiadomienie
 • LINK – http://www.programmagazyn.pl/mail/
 • OBRAZEK – ../images_m/24×24/navigate_right2.png
 • KOLEJNOSC – 30
 • BACKCOLOR – maroon
 • TARGET –
 • WIDTH – 250

Parametr [@ZMIENNA] w opisie komunikatu

W transakcji można używać parametru wywołania o nazwie zmienna. Jeżeli taki parametr zostanie przekazany transakcja szuka w opisie komunikatu ciągu znaków [@ZMIENNA] i zamienia ten ciąg znaków na wartość parametru zmienna

Możliwe jest również podstawienie wartości pod ciąg znaków [@ZMIENNA], ze wskazanej kolumny z bazy danych. Aby to zrobić należy podać odpowiednie parametry wywołania:

 • tab – tabela
 • kol – kolumna
 • idkol – kolumna, która jest identyfikatorem wiersza
 • idwar – wartość kolumny identyfikującej wiersz
 • con – parametr opcjonalny – connectionString do bazy. W przypadku braku tego parametru, domyślnie używany jest softwareStudioConnectionString

przykład wywołania:

SELECT TOP(1) CASE WHEN ACH='0' THEN '/role_sys/j_insert_update.aspx?kodtransakcji=ABC_INS_CONTRL1&script=../firma_abc/rejestruj_kontrole&scriptonload=MojaOnLoad()&return=ZamknijOkno&refno=@REFNO' WHEN ACH='1' then '/role_sys/komunikat.aspx?refno=EDIT&tab=controlling_rejestr_spedytor&kol=login_edit&con=customConnectionString&idkol=refno&idwar=@REFNO' END FROM controlling_rejestr_spedytor where refno=@REFNO
Kategorie: Transakcje