Wyświetlanie listy wyboru tworzone na podstawie ustawień dowolnego skorowidza. Po kliknięciu przez użytkownika na wybraną pozycję następuje przekierowanie na wskazaną transakcję, wraz z parametrami. Wybrana pozycja dodawaną ma wartość odczytywaną ze skorowidza z kolumny KOD jako parametr kod=wartość.

Wymagane parametry

ss_href

polkomtel_sms

Parametr wskazuje jaka transakcja ma zostać uruchomiony, gdy użytkownik kliknie na przycisk z listy wyboru. UWAGA: jeżeli parametr nie jest podany to transakcja przechodzi automatycznie do tworzenia menu w specjalnym trybie – patrz opis dalej.

 ss_prx

Parametr określający warunek filtrowania z tabeli x_skorowidze, kolumn PRX rozróżnia rodzaj słownika

ss_kod

Parametr określający doprecyzujący pozycje ze słownika prx – filtr na kolumnie KOD1

Opcjonalne parametry

ss_tytul

Parametr ss_tytul pozwala zdefiniować własny dowolny tytuł wyświetlany w nagłówku strony, jeżeli parametr nie zostanie podany wyświetla się komunikat Wybierz.

 ss_name

Parametr pozwala na określenie pod jaką nazwą zostanie przekazana wartość odczytana ze skorowidza jako kod. Jeżeli parametr nie został określony to zostanie dodany parametr kod.

ss_return

Parametr wskazuje jaka transakcja ma być wywołana, gdy użytkownik klinie na przycisk ZAMKNIJ. Domyślnie zamykane jest okno, ale możemy wskazać przekierowanie na inną transakcję np.

ss_tytul=Wskaż rodzaj kartoteki&ss_prx=GSYS&ss_kod=INS&ss_return=submenu_jqx.aspx*prx|M02$typdok|ASM

Zakazany parametr

Ponieważ działanie transakcji ma zadanie przekazać wybraną pozycję ze skorowidza, tak więc parametr o nazwie kod jest zabroniony do przekazywania wprost. Parametr kod jest programowo zawsze dodawany do wywoływanej transakcji docelowej.

Wyjątek: parametr kod może być zastąpiony przez inny jeżeli podamy jego nazwę w parametrze ss_name, np. możemy chcieć przekazać do docelowej transakcji np. x_mail.aspx wartość jako parametr kodeml.

Parametry dodatkowe

Przekazując dowolne parametry, które nie zaczynają się na  ss_ spowodujemy ich dalsze przekierowanie do transakcji wynikowej.

Przykład

Ustawiamy uruchomienie transakcji

menu_skorowidz.aspx?ss_href=x_mail.aspx&ss_prx=EML&ss_kod=REK&ss_tytul=Wybierz szablon wiadomości e-mail&TYP=RAPORTY&PRX=REK%refno=

W efekcie po jej uruchomieniu wyświetla się okno

menu_skorowidz

a po kliknięciu w przycisk uruchomi się transakcja x_mail.aspx

menu_skorowidz transakcja docelowa

Przykład 2

menu_skorowidz.aspx?ss_href=x_mail.aspx&ss_prx=EML&ss_kod=REK&ss_name=kodeml&ss_tytul=Wybierz szablon wiadomości e-mail&TYP=RAPORTY&PRX=REK%refno=

Przykład 3

Wywołanie transakcji role_sys/sms_Polkomtel.aspx z wykorzystaniem skorowidza o PRX=SMS i KOD1=KRU. Transakcja  sms_polkomtel.aspx wymaga przekazania parametrów kodsms, kol, tab oraz ID. Po uruchomieniu transakcji

menu_skorowidz.aspx?ss_href=sms_polkomtel.aspx&ss_prx=SMS&ss_kod=KRU&ss_tytul=Wybierz%20szablon%20wiadomości%20SMS&ss_name=kodSMS&kol=TELEFON&tab=DPREK&ID=refno&refno=

wyświetlone zostaje okno

polkomtel_sms

Po wybraniu szablonu zostanie wywołana transakcja sms_polkomtel.aspx

sms_polkomtel

Tryb specjalny

Jeżeli uruchamiamy transakcję bez podania adresu docelowej transakcji (jaki ma zostać uruchomiony) a więc brak parametru ss_href, wówczas dane transakcji docelowej są odczytywane ze skorowidza. Domyślne zastosowanie do skorowidz GSYS, ale możne wybrać dowolnie inny zachowując wymagania co do jego wypełnienia.

Skorowidz GSYS

Przykład ustawienia skorowidza GSYS na potrzeby wyboru listy standardowych transakcji podłączanych pod x_grid.aspx

skorowidz GSYS

W efekcie jeżeli w toolbar dla x_grid podłączomy przycisk WIĘCEJ OPCJI uruchamiający transakcję

role_sys/menu_skorowidz.aspx?ss_prx=GSYS&ss_kod=GRID&refno=

otrzymamy listę wyboru transakcji do uruchomienia.

wiecej opcji
lista wyboru