W pozycji menu wyświetlane są dostępne w programie parametry.

W celu łatwiejszej identyfikacji parametry zostały pogrupowane wg funkcjonalności lub roli systemowej.

W grupie LICENCJA parametry umożliwiają zapisanie danych dotyczących licencjobiorcy – nazwa podmiotu, dane adresowe i kontaktowe. Informacje zapisane w parametrach drukowane są na dokumentach w sekcji dotyczącej nazwy podmiotu.

W grupie KONFIGURACJA definiujemy z jakiego zakresu mają być domyślnie wyświetlane dokumenty w rejestrach, gdzie występuje pole DDOWOD (pole, w którym zostaje zapisana data dokumentu). W tej grupie podajemy również dane dotyczące serwera pocztowego oraz usługi SMSAPI. Dodatkowo, pole „Strona zakładki StudioSystem” służy do deklarowania adresu strony, która ma być wyświetlana po kliknięciu na niebieską zakładkę z napisem „StudioSystem” (lewy, górny róg).

Zakladka

Pole „Licencjodawca” zawiera tekst wyświetlany na dolnym pasku witryny (na zdjęciu „StudioSystem © SoftwareStudio Sp. z o.o.”).

pasek

W parametrach definiujemy również z jakiego okresu mają się domyślnie wyświetlać dokumenty we wszystkich rejestrach, w których występuje pole DDOWOD (pole odpowiedzialne za zapis daty dokumentu). W parametrach systemu definiujemy także włączanie poszczególnych zakładek dla kartotek.

W grupie SQL należy zdefiniować adres serwera raportów, ścieżkę serwera raportów SQL dla wydruków oraz ścieżkę serwera raportów użytkownika SQL.

administrator parametry