W celu skonfigurowania menu aplikacji terminal należy zalogować się do wersji www, wybrać menu Konfiguracja, następnie TERMINAL i Android Menu.

Android menu

W rejestrze zostaną wyświetlone zdefiniowane pozycje menu terminal.

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje dopisania, edycji oraz usuwania pozycji menu.

Dodanie pozycji menu

Po wywołaniu funkcji wyświetlone zostanie okno dopisania nowej pozycji menu. W poszczególnych polach należy zdefiniować:

 • Widoczne -> Czy pozycja menu ma być widoczna
 • ROLA -> Rola dla której definiowana jest pozycje menu. Wartość łączona z informacją z pola ROLASYS użytkownika, na tej podstawie pobierane pozycje dla danego loginu. W ramach jednego projektu klienta można zdefiniować kilka ról dla użytkowników terminal (różne uprawnienia pracowników magazynu).
 • Kolejność ->  kolejność wyświetlania pozycji na liście menu.
 • Identyfikator -> Identyfikator transakcji wybrany z puli zdefiniowanych w aplikacji Android.
 • Nazwa wyświetlana pełna -> Nazwa wyświetlana użytkownikowi w aplikacji (większa czcionka – druga linia)
 • Nazwa wyświetlana (skrót) – > nazwa wyświetlana użytkownikowi w aplikacji (mniejsza czcionka – pierwsza linia)
 • Ikona (nazwa) -> Nazwa ikony wyświetlanej przy pozycji menu – wybrana z określonej listy.
 • Opis -> opis transakcji wewnętrzny, niewidoczny dla magazyniera.
 • Parametr SQL -> Parametr przekazywany jako @TRANSAKCJA do procedur wykorzystywanych w transakcji przypisanej do pozycji menu. WYJĄTEK: Dla transakcji typu BASE (zestawienie) zapytanie zwracające listę pozycji.
 • Parametr SQL 2 -> Lista widocznych pól dodatkowych. Dostępne: PARTIA, TERMIN, DATA. Należy oddzielać średnikiem. WYJĄTEK: Dla transakcji typu BASE (zestawienia) zapytanie zwracające grupy dla pozycji z zapytania „Parametr SQL”
 • Zestawienie -> zmienna -> Dotyczy tylko transakcji BASE (zestawienia) – nazwa parametru np. @ADRES który należy podmienić w zapytaniu z „Parametr SQL” z wartością pola input transakcji.
 • Zestawienie – zmienna opis -> Dotyczy tylko transakcji BASE (zestawienia): Należy wpisać etykietę pola input w transakcji.
 • Dla kogo -> Pole aktualnie nie jest wykorzystywane.
 • Systemowe -> oznaczenie czy pozycja jest pozycją systemową

Dopisanie zestawienia

Zestawienia budowane są dynamicznie z zapytania. W chwili obecnej jest to transakcja przyjmująca jeden parametr jako zmienną i zwracająca dane w maksymalnie 6 kolumnach dowolnie konfigurowanych + zawiera jeden poziom grupowania.

Definiując zestawienie należy w transakcji dopisania wypełnić pola:

 • Widoczne -> Czy pozycja menu ma być widoczna
 • ROLA -> Rola dla której definiowana jest pozycje menu. Wartość łączona z informacją z pola ROLASYS użytkownika, na tej podstawie pobierane pozycje dla danego loginu.
 • Kolejność ->  kolejności wyświetlania pozycji na liście menu.
 • Identyfikator -> należy wpisać wartość BASE.
 • Nazwa wyświetlana pełna -> definiujemy Nazwę wyświetlaną użytkownikowi (większa czcionka – druga linia).
 • Nazwa wyświetlana (skrót) – > nazwa wyświetlana użytkownikowi w aplikacji (mniejsza czcionka – pierwsza linia)
 • Ikona (nazwa) -> Nazwa ikony wyświetlanej przy pozycji menu – wybrana z określonej listy.
 • Opis -> opis transakcji wewnętrzny, niewidoczny dla magazyniera.
 • Parametry SQL -> zapytanie zwracające  wyniki do zestawienia (np. ELECT ISNULL(NAZWAAS,’BRAK NAZWY’) AS HEADER, ‚Indeks: ‚+ISNULL(INDEKS,’BRAK’) AS LEFT2, ‚Nazwa ASO: ‚+ ISNULL(NAZWAAS,’BRAK’) AS LEFT1,ISNULL(CAST(ILOSC AS VARCHAR),’nieznana’) AS RIGHT3, ‚Numer serii: ‚+ISNULL(NRSERII,’BRAK’) AS LEFT3, ISNULL(CAST(TERMINWAZNOSCI AS VARCHAR),’BRAK TERMINU’) AS RIGHT1 FROM [wms_seria_ilosc] where ADRES=(‚@ADRES’) ORDER BY INDEKS).
 • Parametr SQL 2 -> zapytanie na podstawie którego są pobierane informacje o grupach (np. select ISNULL(NAZWAAS,’BRAK NAZWY’) AS HEADER FROM [wms_seria_ilosc] where adres=(‚@ADRES’) GROUP BY NAZWAAS ORDER BY NAZWAAS).
 • Zestawienie – zmienna -> definiujemy nazwę zmiennej, która ma być podmieniana w zapytaniach (np. @ADRES).
 • Zestawienie – zmienna opis -> definiujemy opis kontrolki wyświetlany użytkownikowi (np. Adres składowania).
 • Dla kogo -> Pole aktualnie nie jest wykorzystywane.
 • Systemowe -> oznaczenie czy pozycje jest pozycją systemową

Android zapytania SQL

Po wywołaniu pozycji menu wyświetlone zostanie zestawienie zapytań zdefiniowanych dla aplikacji Android.

Z poziomu rejestru dostępne są transakcje dopisania i edycji.

Dopisanie Zapytania Android

W formatce  dopisania nowego zapytania Android należy zdefiniować:

 •  Rola – wpisujemy rolę której dotyczy zapytanie, badź wartość SYS jeżeli zapytanie jest systemowe
 • Uniqe ID-  wartość nadawana automatycznie przez system
 • Opis – opis definiowanego zapytania
 • Rodzaj kontrolki – Zapis powinien zaczynać się od słowa „ANDROID”
 • Nazwa ConnectionString -> ConnectionString wybierany z listy rozwijanej
 • Zapytanie SQL -> zapytanie powinno się odnosić tylko i wyłącznie do funkcji lub procedury.
 • Parametry -> parametry przekazywane do funkcji czy też procedury

Konta użytkowników

Po zalogowaniu się do roli Administracja wybieramy menu Użytkownicy. Korzystając z funkcji Nowy dopisujemy konto nowego użytkownika pamiętając aby zdefiniować wartość w polu ROLASYS zgodną z wartością roli przypisaną do zdefiniowanych pozycji menu Aplikacji terminal. Podczas zakładania konta użytkownika zwracamy szczególną uwagę na wartości wybrane w polach Komórka, Oddział, Magazyn, gdyż w wielu transakcjach filtrowane są informacje wg wartości odczytanej z konta użytkownika (np. wg magazynu). Po zapisaniu konta użytkownika należy uruchomić edycję tego konta. W trybie edycji wywołujemy funkcje Hasło, by zdefiniować hasło dostępu do aplikacji terminal.

Transakcje

W aplikacji terminal na chwilę obecną zostały oprogramowane transakcje:

WMS_PZ_1 -> Przyjęcie bez zlecenia. Transakcja wykorzystywana do dopisywania dokumentów PZB i PW. Transakcja wykorzystuje zapytania z tabeli code_sql:

 • Pobranie informacji o asortymencie: F530B640-7845-4937-8726-BDED466AFF60

 • Pobranie informacji o o numerze palety: E8D99FBD-65F8-4970-B1B9-2F53E91C1AE3

 • Dopisanie pozycji dokumentu: 0CA64E62-8722-4235-BC66-86FF5D7F0EA3

 • Zapis (zatwierdzenie) dokumentu: A7960936-2391-40CB-B08C-8D4F295DDF9D

WMS_ZPZ_1 -> Przyjęcie na podstawie zlecenia. Transakcja wykorzystuje zapytania:

 • Pobranie listy zleceń: FB31C124-F96D-410B-9B2E-31F4EF29C725
 • Pobranie informacji o asortymencie: Z540B640-7845-4937-8726-BDED466AFF61
 • Pobranie info o palecie (kod i numer palety): E8D99FBD-65F8-4970-B1B9-2F53E91C1AE3
 • Dopisanie pozycji dokumentu: FEF78A4F-0C8B-4BD2-8E05-083D0B560BDE

WMS_ZWZ_1 -> Wydanie na podstawie zlecenia. Transakcja wykorzystuje zapytania:

 • Pobranie zlecenia do realizacji: BF29BAAB-75AB-425E-ABC0-781A6DA77718
 • Pobranie info o towarze wg lokalizacji i kodu asortymentu: F9D8EE16-2AD7-43F5-95AD-DFE70142C6D5
 • Dopisanie pozycji dokumentu: 3DD42D5E-AD7F-404B-A3B8-F1B11C68E9DA

WMS_RW_1 -> wydanie bez zlecenie. Transakcja wykorzystywana do dopisania dokumentów WZB i RW. Transakcja wykorzystuje zapytania:

 • Pobranie informacji o asortymencie: F530B640-7845-4937-8726-BDED466AFF60
 • Pobranie informacji o lokalizacjach składowania: F9D8EE16-2AD7-43F5-95AD-DFE70142C6D5
 • Zapis pozycji dokumentu: 7CD8ACFD-2DA9-4546-B8E1-358159050E1B
 • Zapisanie (zatwierdzenie) dokumentu: A7960936-2391-40CB-B08C-8D4F295DDF9D

WMS_ZL_1 -> zmiana lokalizacji paleta. Transakcja wykorzystuje zapytania:

 • Zapis pozycji: 857411E5-D588-4A4D-9A3F-A816A6414E6B

WMS_KPL_1 -> Kompletacja palety na  podstawie zlecenia

 • Pobranie listy zleceń kompletacji: 7C725B67-40E0-47DA-8E30-B159AB8DB28D
 • Pobranie info o składowaniu asortymentu: F9D8EE16-2AD7-43F5-95AD-DFE70142C6D5
 • Zapis pozycji dokumentu: 48C44390-9717-4E0C-B0AF-5787CFFBE3E6

WMS_WKPL_1 -> wydanie palet z kompletacji

 • Dopisanie pozycji dokumentu WZ: 3E3DC0DF-362B-4090-8DDD-2F1C0C993166

WMS_ZLA_1 -> Uzupełnianie stanów poziom 0 -> realizacja dokumentu ZLA bufor. Transakcja wykorzystuje zapytania:

 • Pobranie listy pozycji ZLA: 83877329-A856-4D4E-8B71-D938E21B9623
 • Zwolnienie przypisanej pozycji: 7726D790-1116-4AA5-976D-B425EE40950C
 • Realizacja pozycji dokumentu ZLA (update dpmag) 11FB83C6-C8F7-4CD4-B68F-55D0BD631CF2

WMS_INW_OLD_1 -> inwentaryzacja. Transakcja wykorzystuje procedurę: terminal_dpinw_dopisz oraz funkcję: terminal_dpinw_ean i terminal_dpinw_lok.