Transakcja pozwala na automatyczne generowanie kodów kreskowych lub kodów QR na podstawie konfiguracji skorowidzy oraz przekazanych parametrów. Generowanie kodów kreskowych polega na utworzeniu w zdefiniowanym formacie pliku graficznego i zapisanie go w bazie SQL w tabeli dpean w postaci binarnej.

Zapisane w tabeli dpean kody kreskowe i kody QR przeznaczone są do wykorzystania na wydrukach generowanych przez SQL Reporting Services (szablony Report Builder 3.0).

Uruchomienie transakcji bez wymaganych parametrów powoduje wyświetlenie okna z komunikatem instruującym o prawidłowych wymaganiach.

kody_kreskowe

Program magazynowy online

Transakcja wymaga podania parametrów:

  • tabela – nazwa tabeli z bazy SQL z któej mają być odczytywane wartości do kodowania.
  • kolumna – nazwa kolumny z tabeli (TABELA) której wartość ma być kodowana w postaci kodu kreskowego
  • id – nazwa kolumny identyfikatora tabeli (TABELA), który pozwala jednoznacznie określić wiersz tabeli.
  • Przykład uruchomienia:
  • role_sys.aspx?tabela=KNWMS&kolumna=ADRES&id=NRIDWMS
  • powoduje utworzenie zapisów z kodami dotyczącymi miejsc składowania, kodowana informacja jest to pole ADRES z tabeli KNWMS.

Program magazynowy online generowanie kodów działa w oparciu o następuje konfiguracje

EAN

EAN – Rodzaje kodów kreskowych – definiuje z jakiego rodzaju kodów kreskowych będziemy korzystać
słownik kodów kreskowych
EANG – Generowanie kodów kreskowych lista oraz metody generowania kodów.
generowanie kodów kreskowych

EANG


TYP – oznacza format kody kreskowego:
EAN13
EAN39
EAN128
QR
2of5
TYP MIME – oznacza format graficzny tworzonego pliku:
domyślnie image/gif,
image/png,
image/jpeg,
image/bmp
KOLUMNA(Y) wskazanie z jakiej kolumny w bazie mają być kodowane dane w postaci kodu kreskowego. Program może kodować dane z pojedynczej kolumny lub połączenie kilku kolumn tabeli. przykładowo: ADRES, INDEKS, INDEKS+NRSERII
TABELA wskazuje nazwę tabeli lub widoku SQL z którego będą odczytywane dane.
FILTROWANIE – wskazuje nazwę kolumny identyfikującej wiersz tabeli wg której będzie poszukiwana wartość do zakodowania. Przykładowo: NRIDASN, NRIDWMS, REFNO.
ROZMIAR KODU – podajemy w pikselach rozmiar pliku jaki chcemy utworzyć z kodem. Wielkość drukowanego kodu można zmienić skalując plik na formularzu wydruku RDL.

ROTACJA – domyślnie kod kreskowy jest generowany w układzie poziomym. Możemy zmienić układ kodu wprowadzając wartość obrotu kodu – zapis w kolumnie STATUS, przyjmuje dopuszczalne wartości:

  • 90 – obrót o 90 stopni
  • 180 – obrót o 180 stopni
  • 270 – obrót o 270 stopni

Przykładowo wygenerowany kod kreskowy w układzie wertykalnym (obrót o 90%)

kod kreskowy pionowo vertical

Po utworzeniu kodów wyświetla się komunikat:

kody_kreskowe_generowanie

kody_kreskowe_ready

Umieszczanie kodów kreskowych na wydruku RDL

W wydrukach przygotowywanych za pomocą Report Builder możemy umieszczać obiekty graficzne które będą odczytywać grafikę z bazy i wyświetlać na wydruku. Ponieważ kod kreskowych zapisywany jest w formacie graficznym to możemy go umieszczać na wydrukach. W menu WSTAW wybieramy opcję OBRAZ

report-builder-wstawianie-grafiki

report builder wstawianie grafiki

i ustawiamy właściwości

report-builder-właściwości-grafiki

report builder właściwości grafiki

Wybierz źródło obrazu – podajemy Baza danych.

Użyj tego pola – podajemy [KODEAN] nazwę pola zapytania z tabeli dpean,

Użyj tego pliku MIME: podajmy w jakim formacie został zapisany kod kreskowy, domyślnym formatem jest image/gif.

Tak utworzony wydruk wyświetli grafikę, w tym wypadku kod kreskowy.

report builder kod kreskowy

report-builder-kod-kreskowy