MikroTik Backup

Przykład wiersza konfiguracyjnego w tabeli _jobs:

Przechwytywanie

 

Najważniejsze parametry konfiguracyjne:

  • OSTATNIOWYKONANO – data ostatniego poprawnego wykonania metody automatycznej
  • CYKLICZNOSC – interwał, co jaki uruchamiane jest automatyczne zadanie
  • CYKLICZNOSCTYPE – jednostka interwału czasowego
  • MAILPOWIADOMIENIE – adresy email na które zostaną wysłane powiadomienia
  • CONECTIONSTRINGNAME – łańcuch połączeniowy do bazy danych

 

Przykładowa zawartość tabeli mkt_backup:

Przechwytywanie

 

 

Przykładowa struktura i zawartość katalogów serwera FTP:

Przechwytywanie

 

Treść skryptu wykonującego backup urządzenia MikroTik i wysyłającego go na serwer FTP:

############################################################################

# automated backup 2 External ftp

# ftp configuration

:local ftphost „backup-mikrotik.softwarestudio.net.pl”

:local ftpuser „ssbackup”

:local ftppassword „password”

:local ftppath „/web/Idziaszek”

 

# months array

:local months („jan”,”feb”,”mar”,”apr”,”may”,”jun”,”jul”,”aug”,”sep”,”oct”,”nov”,”dec”);

 

# get time

:local ts [/system clock get time]

:set ts ([:pick $ts 0 2].[:pick $ts 3 5].[:pick $ts 6 8])

 

# get Date

:local ds [/system clock get date]

# convert name of month to number

:local month [ :pick $ds 0 3 ];

:local mm ([ :find $months $month -1 ] + 1);

:if ($mm < 10) do={ :set mm („0” . $mm); }

# set $ds to format YYYY-MM-DD

:set ds ([:pick $ds 7 11] . $mm . [:pick $ds 4 6])

 

# file name for user manager backup – file name will be UMDB-servername-date-time.umb

:local fname („/UMDB-„.[/system identity get name].”-„.$ds.”-„.$ts.”.umb”)

# file name for system backup – file name will be UMDB-servername-date-time.backup

:local fname1 („/UMDB-„.[/system identity get name].”-„.$ds.”-„.$ts.”.backup”)

# file name for config export – file name will be UMDB-servername-date-time.rsc

:local fname2 („/UMDB-„.[/system identity get name].”-„.$ds.”-„.$ts.”.rsc”)

 

 

# backup the data

/tool user-manager database save name=$fname

:log info message=”User manager backup finished (1/3).”;

/system backup save name=$fname1

:log info message=”System backup finished (2/3).”;

/export compact file=$fname2

:log info message=”Config export finished (3/3).”

 

# upload the user manager backup

:log info message=”Uploading user manager backup (1/3).”

/tool fetch address=”$ftphost” src-path=$fname user=”$ftpuser” mode=ftp password=”$ftppassword” dst-path=”$ftppath/$fname” upload=yes

# upload the system backup

:log info message=”Uploading system backup (2/3).”

/tool fetch address=”$ftphost” src-path=$fname1 user=”$ftpuser” mode=ftp password=”$ftppassword” dst-path=”$ftppath/$fname1″ upload=yes

# upload the config export

:log info message=”Uploading config export (3/3).”

/tool fetch address=”$ftphost” src-path=$fname2 user=”$ftpuser” mode=ftp password=”$ftppassword” dst-path=”$ftppath/$fname2″ upload=yes

 

# delay time to finish the upload – increase it if your backup file is big

:delay 60s;

# find file name start with UMDB- then remove

:foreach i in=[/file find] do={ :if ([:typeof [:find [/file get $i name] „UMDB-„]]!=”nil”) do={/file remove $i}; }

:log info message=”Configuration backup finished.”;

############################################################################

Kategorie: SSJOB