Close up of businessman working in his office with smart phone,d

sms.aspx

Transakcja sms.aspx pozwala na dopisanie wiadomości do tabeli _sms. Dopisane wiadomości są wysyłane przez usługę wybranego operatora. Transakcja sms.aspx jest elementem rozwiązania wysyłania SMS.
praca biurowa

Import seryjny

Transakcja role_sys/Public/import_file_seria pozwala na seryjny import plików pobranych z wielu zdefiniowanych lokalizacji. Transakcja prócz importu pozwala także opcjonalnie na eksport raportu zaimportowanych lub zaktualizowanych danych w formacie pliku csv. Import seryjny wymaga zdefiniowania pozycji w skorowidzu o PRX=IMS. W skorowidzu uzupełniamy kolejno kolumny. W kolumnach podajemy kod UID odpowiednich zapisów z tabeli _code_sql. Pola wymagane…
robot with glass tablet

Integracja z wagami w sieci TCP IP

Podłączenie do systemu wagowego Aby wdrożyć możliwość odczytu wagi z systemu pomiarowego, należy wagę komunikującą się poprzez port szeregowy podłączyć do serwera konwertującego komunikację z portu szeregowego do sieci TCP/IP. Urządzenia tego typu to np. Moxa Nport. Urządzenie musi być dostępne z poziomu serwera aplikacji SoftwareStudio, w zależności od potrzeb można wykorzystać do tego celu…
chaos wybór parametrów

import_jpg.aspx

Hurtowy import plików jako załączniki do bazy realizować możemy za pomocą transakcji /role_sys/import_jpg.aspx
Cloud computing proxy

Import plików XML

Transakcja: /role_sys/import_xml.aspx Transakcja import XML pozwala na zaimportowanie do bazy danych informacji z pliku XML o ustalonym przez Software Studio szablonie. Przygotowany szablon jest uniwersalny i pozwala przechowywać dowolne informacje w formie tabelarycznej. Spis treści Szablon pliku XML. Źródło pliku XML. Z serwera FTP. Ze ścieżki w katalogu aplikacji WWW… Procesowanie pliku. Procesowanie danych. Ograniczenia….
Smart logistic industry 4.0 , QR Codes Asset warehouse and inventory management supply chain technology concept. Group of boxes in storehouse can check product inside and order pick time.

Kurier.aspx

Transakcja role_sys/kurier.aspx pozwala na pobieranie plików PDF z etykietą na paczkę. Jej działanie zależy od konfiguracji skorowidza WBILL. Dane pobierane i wysyłane do kuriera są standardowo zapisywane w tabeli _wbill.
schematy softwarestudio

Ustawienie schematów Draw.io

Oprogramowanie SoftwareStudio umożliwia wyświetlenie oraz edycję schematów, które  zostały wykonane za pomocą aplikacji draw.io.
platforma studiosystem

Aplikacja terminal – konfiguracja

W celu skonfigurowania menu aplikacji terminal należy zalogować się do wersji www, wybrać menu Konfiguracja, następnie TERMINAL i Android Menu. Android menu W rejestrze zostaną wyświetlone zdefiniowane pozycje menu terminal. Z poziomu rejestru dostępne są funkcje dopisania, edycji oraz usuwania pozycji menu. Dodanie pozycji menu Po wywołaniu funkcji wyświetlone zostanie okno dopisania nowej pozycji menu. W…
Programmers Working, Looking At Computer In IT Office.

Systemy TMS

Awizo wydania kontrahent może zapisać w programie awizo wydania traktowane, jako zlecenie wydania towaru. Wersja do obsługi magazynu usługowo zwykle wyposażona jest w moduł dostępu przez internet dla klientów – właścicieli magazynowego towaru. Dokument w trakcie realizacji oznaczony jest symbolem 1 w polu stan w pierwszej kolumnie rejestru. Systemy TMS pomagają, by pojazdy znalazły się…
praca biurowa

Import z pliku XLS (excel)

Usługi informatyczne Moduł konfiguracji programu StudioSystem posiada funkcjonalność pozwalającą na ustawienie parametrów do uniwersalnego importu danych do bazy SQL z plików w formacie XLS lub XLSX (Microsoft Excel) lub plików tekstowych typu CSV (dat).
Smart logistic industry 4.0 , QR Codes Asset warehouse and inventory management supply chain technology concept. Group of boxes in storehouse can check product inside and order pick time.

System awizacji dostaw w magazynach

System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm (przewoźników/dostawców). Awizacja dostaw umożliwia logowanie się dostawców lub przewoźników za pomocą przeglądarki internetowej (przez www) i rezerwację wolnego terminu w wybranym doku magazynu.
Closeup a blue toned calendar page with drawing-pins

Okno czasowe YMS

Okno czasowe w logistyce służy do obsługi punktu prac magazynowych, w których kończą się prace działu logistyki, a rozpoczynają bezpośrednie działania magazynu. W tym miejscu również spotykają się kontrahenci i producenci. Dzięki zaangażowaniu w proces tak wielu działów, okno czasowe ma za zadanie awizować transport w taki sposób, aby określić konkretne ramy czasowe dla danego…
platforma www

Transakcja JQS

Uniwersalna transakcja pozwalająca na tworzenie dowolnych formularzy w języku javascript i JQuery.
dokumenty excel

wzfromxls

Transakcja wzfromxls pozwala na dopisanie zlecenia wydania na podstawie pliku xls. Importowane do programu dane, odczytywane są z pierwszego arkusza.
Cloud computing proxy

sql_proxy_rma_v

Transakcja role_proxy/jqs_proxy_rma_v.js pozwala na sprawdzenie statusu reklamacji w trybie proxy (bez logowania). Do poprawnego działania wymagane jest podanie parametru key=, który odnosi się do skorowidza o PRX=PROXY, przykład: https://root.softwarestudio.com.pl/role_proxy/DefaultJqs.aspx?kod=JQS_PROXY_RMA_V&key=1746A9C8-455F-4AS0-B098-49642B4BC430&refno=6365376038183081 W przypadku wywywołania transakcji z parametrem refno, należy wpisać tylko numer RMA. Parametr refno= uzupełnia automatycznie pole odpowiadające za numer referencyjny. W przypadku wywołania transakcji bez…
system zarządzania

_code_sql

Wykonywanie zapytań do bazy danych za pomocą skryptów JS lub jako wyniki podstawione dla kontrolki typu COMBO (WebCombo oraz WebComboFly) wymaga zdefiniowania zapytań po stronie bazy danych w tabeli _code_sql. Z poziomu modułu konfiguracja program udostępnia opcje przeglądania, edycji i dopisywania kodów zapytań.
oprogramowanie

ssJob

Aplikacja ssJob pozwala na wykonywanie automatycznie zadań w określonych odstępach czasowych. W celu utworzenia nowego zadania należy wypełnić tylko pola wymagane przez konkretne zadanie. Wartości zapisywane są w tabeli _jobs. Transakcje w ramach ssJob   Pobieranie kursów walut ze strony NBP Aktualizowane raz dziennie, w przypadku weekendów, dane pobierane są z piątku. Wymagane pola: [NAZWA]=Pobieranie…
raporty

Raporty.aspx

Transakcja role_rap/raporty.aspx pozwala na podgląd wydruku lub generowanie plików z wynikami raportu w formacie XLS lub PDF.
praca biurowa

J_grid – dodatkowe polecenia w toolbarmenu

Wyświetlanie danych w tabeli za pomocą transakcji j_grid.aspx często związane jest z dodaniem poleceń (przycisków umieszczonych w górnym pasku nad tabelką). Poza standardową konfiguracją polegającą na ustawieniu tych przycisków istnieje możliwość dodania poleceń w listy rozwijanej.
Website design. Developing programming and coding technologies.

Import z pliku tekstowego (CSV)

Moduł konfiguracji programu StudioSystem posiada funkcjonalność pozwalającą na ustawienie parametrów do uniwersalnego importu danych do bazy SQL z plików w formacie tekstowym tzw. CSV . Pliki mogą mieć różną strukturę a dane rozdzielone mogą być różnymi symbolami, domyślnie znakiem przecinka, ale dopuszczalne są znaki średnik lub pionowa kreska.
robot with glass tablet

Tradeshift – integracja

Poniższy opis dotyczy integracji – przesyłania dokumentów z Studio System do platformy Tradeshift za pomocą podłączenia SFTP . Krok 1: Klucze. W pierwszym kroku należy wygenerować zestaw kluczy RSA i dodać klucz publiczny po stronie aplikacji WEB Tradeshift. (Instrukcja do tego etapu znajduje się również pod adresem: http://integrate.tradeshift.com/sftp/ ) Pobieramy/uruchmiamy PuTTy, generujemy klucz RSA – zapisujemy zarówno klucz publiczny jak…
platforma www

System awizacyjny

Czy korzystacie w obsłudze załadunków / rozładunków z systemu okien ? Samochód przyjeżdża na daną porę / godzinę zaawizowaną przez spedytora bądź wyznaczoną przez dyspozytora magazynu. System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm (przewoźników/dostawców).
Industry 4.0 , Augmented reality and smart logistic concept. Hand holding tablet with AR application for check order pick time in smart factory.Man use AR glasses and industry infographic background.

Logowanie do systemu

Rozwiązania działające na platformie StudioSystem pozwalają na kilka metod związanych z autentykacją i autoryzacją użytkowników programu.

Rewizja

Transakcja j_insert_update może dzięki ustawieniom skorowidza RVZN wykonywać automatycznie zapis zmian na formularzu w bazie w postaci historii zmian, któe można przeglądać na zasadzie rewizji.

Oprogramowanie magazynowe online

OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE ONLINE Oprogramowanie magazynowe online firmy SoftwareStudio zgodne jest ze standardem HTML5, CSS3 i JQuery.
chaos wybór parametrów

j_grid.aspx – parametry

Uruchamiając transakcję j_grid przekazać musimy parametr obowiązkowy wskazujący kod jaki ma być wykorzystany do zbudowania widoku tabeli danych (zestawienia)

j_grid.aspx – konfiguracja kolumn

Po zdefiniowaniu zapytania tworzącego widok, a także dostępnych funkcji należy zbudować jego strukturę w tym celu należy skorzystać z funkcji Utwórz/aktualizuj kolumny. Przy poprawnie zdefiniowanym zapytaniu do bazy danych po wykonaniu funkcji winno się wyświetlić zestawienie utworzonych kolumn. 

j_grid.aspx – dopisanie, edycja widoku

J_grid.aspx to uniwersalna transakcja do wyświetlania danych w postaci zestawień (tabel) ustawiana za pomocą modułu KONFIGURACJA. Pozwala nie tylko wyświetlać dowolne zapytania w postaci tabel z uwzględnieniem przedziałów czasowych, ale także w powiązaniu z listą przycisków wyświetla pasek ToolBar-a do uruchamiania powiązanych transakcji. J_grid.aspx to jedna z podstawowych transakcji platformy StudioSystem.
translator

translator.aspx

Transakcja translator.aspx pozwala na dokonywanie zamiany dowolnych fraz na inne frazy. Zastosowanie do poprawiania tekstów, standardowych błędów i pomyłek. Transakcja działa w oparciu o definicje skorowidza o kodzie prx=LANG za pomocą którego definiujemy metodę działania translatora oraz tabeli _language, w której zapisujemy frazy do przetłumaczenia.
Dodawanie-grupy

Grupy

Program StudioSystem pozwala tworzyć (definiować) dowolne grupy obiektów (paczki) i użytkowników mających uprawniania dostępu do nich. Elastyczne rozwiązanie pozwala przypisywać pozycje i użytkowników wg obiektów (czyli tabel zdefiniowanych z skorowidzu TABLS).
skorowidz-rewizja

Rewizja zmian danych (audyt)

Program StudioSystem posiada funkcjonalność pozwalającą na śledzenie zapisu zmian w bazie realizowanych za pomocą standardowych transakcji edycji (j_insert_update, h_insert_update).
platforma studiosystem

Android WMS

Aplikacja na urządzenia z systemem ANDROID moduł magazynowy Studio Magazyn WMS .net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Oprogramowanie magazynowe Android WMS może być uruchamiane na tabletach lub specjalnych terminalach firmy ZEBRA.
Post It notes with pin and clip on business diary page

Transport rezerwacja czasu dostawy

Kierowca odpowiedzialny jest za dostarczenie/odebranie ładunku na/z miejsca wskazanego przez zleceniodawcę. Po wykonanej usłudze następuje podpisanie dokumentów potwierdzających odebranie/dostarczenie towarów. Kierowca dostarcza odbiorcy dokumentację transportową. Kierowca po dostarczeniu/odebraniu towaru na/ze wskazane miejsce przekazuję zleceniodawcy informację o zrealizowaniu zlecenia.
xupdt

x_update.aspx

Uniwersalna transakcja pozwalająca na wykonanie polecenie np. update na bazie.
Network and internet communication technology concept, data center interior, server racks with telecommunication equipment in server room

Hosting w chmurze prywatnej SoftwareStudio

SoftwareStudio w ramach dostarczanej usługi hostingu zapewnia następujące parametry serwerów wirtualnych działających w chmurze prywatnej w Data Center ATM Warszawa na platformie VMware Versja 6 U2.
export_csv_konfiguracja

export_csv.aspx

Systemy działające w ramach StudioSystem można integrować z innymi systemami poprzez przekazywanie danych za pomocą plików z danymi. Jedną z wielu dostępnych opcji jest zapis danych do pliku tekstowego.  Uniwersalna transakcja pozwalająca na eksportowanie dowolnych danych z bazy do pliku tekstowego typu CSV, TXT. Całość konfiguracji opiera się definicje skorowidza kod CSV.
jqxtooltip

j_insert_update – dymki z podpowiedzią – hint

Wprowadzając dane na formularzu użytkownik ma zwykle ustawiony opis wyświetlany po lewej stronie kontrolki (caption), czyli podpowiedź co należy w danym miejscu wpisać, wybrać itp. Krótki opis może być niewystarczający. Z pomocą przychodzą wskazówki wyświetlane po najechaniu myszką na ikonkę znaku zapytania przy danym polu.
cechy_konfiguracja

j_cecha – programowanie – weryfikacja wypełnienia pól

W transakcji cecha.aspx możemy za pomocą podłączonego własnego skryptu wpływać na sposób działania i wyświetlania kontrolek na ekranie. Niniejszy artykuł poświęcony zostanie opisowi w jaki sposób za pomocą skryptu możemy zmienić sposób działania polecenia ZAPISZ cechy.
kody_kreskowe

kody_kreskowe.aspx

Transakcja pozwala na automatyczne generowanie kodów kreskowych lub kodów QR na podstawie konfiguracji skorowidzy oraz przekazanych parametrów. Generowanie kodów kreskowych polega na utworzeniu w zdefiniowanym formacie pliku graficznego i zapisanie go w bazie SQL w tabeli dpean w postaci binarnej. Zapisane w tabeli dpean kody kreskowe i kody QR przeznaczone są do wykorzystania na wydrukach…
j_tags

j_tags.aspx

Zarządzanie TAGami W ramach platformy StudioSystem możemy dowolne zapisy w bazie (obiektów np. kartotek, dokumentów) oznaczać za pomocą tzw tagów. Tag to dowolnie przypisane hasło. Oznaczanie takimi tagami zapisów pozwala później przeszukiwać bazę danych i raportować dowolnie dane poprzez grupowanie i filtrowanie.

Kontrola dostępu IP

StudioSystem oferuje szereg standardowych zabezpieczeń związanych z dostępem. W ramach podniesienia skalowalności polityk bezpieczeństwa dołożone zostały funkcjonalności związane z ograniczeniem dostępu do wybranej klasy adresowej lub pojedynczego adresu IP.
robot with hud

Tryb Proxy

Platforma StudioSystem wychodząc na przeciw coraz większym potrzebom klientów posiada teraz funkcjonalność pracy w zabezpieczonym trybie PROXY. Dzięki temu rozwiązaniu w prosty sposób zabezpieczamy dostęp do wszystkich funkcji systemowych a zezwalamy tylko na te transakcje, które są przeznaczone do uruchamiania w trybie bez logowania.
Time management

j_kalendarz.aspx

Kalendarz jest podstawowym narzędziem wielu programów. Program SoftwareStudio udostępnia użytkownikom kalendarz przystosowany do użytkownika.

Informacje

Magazyn online W sekcji konfiguracji Informacje definiujemy transakcje.
tytuł

Tytuł transakcji j_insert_update.aspx

Transakcja j_insert_update wykorzystywana jest zarówno do dopisywania jak i edycji danych w bazie systemu platformy StudioSystem. W celu ułatwienia użytkownikowi korzystanie z formularza możemy w konfiguracji dodać dowolny tytuł formularza. Tytuł może być to stały tekst opisujący konkretny formularz lub może zawierać odwołania do danych z bazy.

Submenu

Usługi programistyczne Konfiguracja SUBMENU umożliwia zdefiniowanie menu, które pojawi się po uruchomieniu rejestru, w którym, w konfiguracji pozycji menu wskazaliśmy transakcję role_sys/sub_menu.aspx.

Toolbarmenu

Outsourcing IT Poznań W sekcji konfiguracji Toolbarmenu definiujemy transakcje dostępne w poszczególnych rejestrach, które pojawią się na pasku funkcji nad tabelą.

Konfiguracja

Program magazynowy Z poziomu modułu administracyjnego StudioSystem można uruchomić moduł konfiguracji oprogramowania. Jest to narzędzie umożliwiające projektowanie i zarządzanie sposobem działania platformy.

Konfiguracja Menu

Usługi informatyczne Bez względu na wybraną metodą nawigacji w programie, każda wersja wymaga zdefiniowanej listy tzw. MENU które będzie określać jakie transakcje użytkownik danej roli może uruchomić. To jest podstawowa konfiguracja uprawnień użytkownika, z czego może korzystać.

Widoki SQL

Aplikacje na zamówienie Pierwsza sekcja KONFIGURACJI zawiera zdefiniowane grupy widoków SQL (zapytań do bazy oraz konfiguracji zestawień, które odpowiedzialne są za prezentowanie wyników).

x_details.aspx

Transakcja x_details pozwala na prezentowanie użytkownikowi oprogramowania informacji dotyczących szczegółów danej kartoteki lub dokumentu. Transakcja często znajduje zastosowanie w połączeniu z transakcję x_tab, do wyświetlania szczegółów w pierwszej zakładce podglądu.
SQL_sp_execute_OK

j_skorowidze.aspx

Transakcja odpowiedzialna jest za wyświetlanie pozycji skorowidzy. Transakcja role_adm/j_skorowidze.aspx przyjmuje 2 parametry PRX – na podstawie tego parametru dobierany jest odpowiedni układ kolumn grida MODE – odpowiada za sposób edycji pozycji grida KOD – przekazanie parametru KOD przy wywołaniu transakcji j_skorowidze powoduje dodatkowe odfiltrowanie rekordów po polu x_skorowidze.KOD oraz przy dopisaniu nowego rekordu automatyczne podstawienie do…
SQL_sp_execute

SQL_execute_sp

Program do awizacji dostaw Transakcja SQL_execute_sp pozwala na uruchamianie dowolnej procedury składowanej w bazie SQL i przekazanie do niej parametrów. Wykorzystanie transakcji i jej zastosowanie zależy od przygotowanych procedur składowanych. Możemy uruchamiać procedury składowane z domyślnej bazy danych (ROOT) lub dowolnie wskazanej (CUSTOM), dzięki czemu wdrożeniowiec lub programista może przygotować spersonalizowane rozwiązania i działania na bazie…
combochkbox

ComboChkBox

W formularzach możemy korzystać z wielu różnych kontrolek, za pomocą których dajemy możliwość użytkownikowi wprowadzania i wybierania danych. Kontrolka combo ma zadanie pozwolić użytkownikowi na wybór jednej lub wielu pozycji z dostępnej listy.
Close up of businessman working in his office with smart phone,d

Wysyłanie maili

System do awizacji W wielu miejscach programu może istnieć potrzeba, aby generować dużą ilość powiadomień wysyłanych np. mailem. Programowe wysyłanie pojedynczych wiadomości nie stanowi kłopotu, problem zaczyna się z wydajnością, gdy do wysłania są setki lub tysiące maili. W celu rozwiązania takiego kłopotu, program StudioSystem wraz z modułem ssJob pozwalają na łatwe przygotowanie i realizację…
platforma studiosystem

dpnot_view.aspx

Awizacja w magazynie Transakcja za pomocą której można wyświetlać zawartość (podgląd) dokumentu zapisanego w tabelach dpnot i dpdok.
dashboard 2 okna

j_zalaczniki

Transakcja j_zalaczniki.aspx umożliwia dodanie załączników w bardzo prosty i szybki sposób – za pomocą metody „przeciągnij i upuść” (eng. drag and drop).
Wahlschein - Kritik

x_delete.aspx

Usuwanie danych z bazych jest możliwe za pomocą transakcji x_delete.aspx.
kolumna-hyperlink-button

j_grid.aspx – kolumna typu HyperLink jak button

Kolumny wyświetlane za pomocą widoku tabeli mogą zawierać różne rodzaje (typy) kolumn. Jednym ze sposobów wyświetlania danych jest kolumna typu HyperLink. Kolumna wyświetla link do wskazanej strony. Prezentacja danych jest za pomocą tekstu z podkreśleniem jak na zwykłych tradycyjnych stronach www. Program StudioSystem pozwala jednak doprecyzować konfigurację tak aby w tabeli były wyświetlane dane w formie…
j_insert_update hasla edycja

j_insert_update – zaawansowane programowanie – przykład 3

W przykładzie 1 i drugim stworzyliśmy dedykowany formularz na bazie transakcji j_insert_update.aspx. Formularz pozwala nam wyświetlać dane w tabelce, dodawać i usuwać rekordy. W życiu jednak zdarzają się sytuacje, gdy raz zapisane dane należy zmienić (poprawić, zmodyfikować) po prostu dokonać edycji. Poniższa strona opisuje w jaki sposób możemy w programie StudioSystem osiągnąć taki efekt w…
j_insert_update hasla usun

j_insert_update – zaawansowane programowanie – przykład 2

Przykład jest kontynuacją konfiguracji transakacji j_insert_update.aspx ze strony https://studiosystem.softwarestudio.com.pl/j_insert_update-zaawansowane-programowanie-przyklad-1/ Poniżej zostanie opisana zmiana tabelki, która będzie miała możliwość usuwania rekordu.
dashboard okno

dashboard.aspx

Oprogramowanie do awizacji Platforma StudioSystem to niesamowicie elastyczne rozwiązanie pozwalające projektować tzw pulpity menadżerskie (kokpity – dashboards). Pulpit składa się z dowolnej ilości mniejszych okienek (położenie i rozmiar każdego z nich jest osobno definiowany), która zawierają każde inną transakcję wyświetlającą interesujące użytkownika informacje. Wyświetlona może być dowolna transakcja w ramach programu StudioSystem, jak i każda…
j_files

j_files.aspx

Aplikacja online Standardowa transakcja role_sys/j_files.aspx przeznaczona do wyświetlania i zarządzaniem plikami (dokumentami) po stronie serwera. Jeżeli uruchomimy transkacje bez wskazania docelowego folderu to program przyjmuje jako folder App_Zal. Drzewko po lewej stronie odpowiada za strukturę katalogów na dysku, natomiast po prawej stronie wyświetlana jest lista plików znajdująca się we wskazanym folderze. Kliknięcie na przycisk pliku…
submenu_8

submenu_8.aspx

Transakcja pozwalająca na wyświetlanie menu wyboru w postaci przycisków w tylu kafelków, podobnych do występujących w systemie windows 8. Transakcja działa na tej samej konfiguracji co submenu_jqx.aspx, jednak lista jest prezentowana w inny sposób.
Staff managing warehouse logistics in an on-site office

MOBILNA OBSŁUGA MAGAZYNU

Kolektor danych lub telefon z systemem Android zapewnia mobilna obsługa magazynu. Rozwiązanie to kierowane jest do właścicieli i operatorów magazynów wysokiego składowania. Oprogramowanie magazynowe zapewnia pomoc przy zwiększeniu i zachowaniu efektywności obsługi i prac magazynowych.
ulubione

Ulubione

Producent systemów informatycznych Każdy użytkownik programu StudioSystem ma możliwość zdefiniowania własnych ulubionych transakcji na zasadzie listy wyświetlanej po prawej stronie okna. Opcja dostępna jest z poziomu menu tybu Ribbon pod warunkiem, że użytkownik ma ustawiony parametr dostępu do menu ULUBIONE na TAK.
x_grid filtr wg dat

div_grid.aspx

Programy magazynowe Transakcja korzystająca z tych samych ustawień co x_grid.aspx tworzy na podstawie zapytania i konfiguracji tabeli bardzo prosty widok tabeli zbudowanej ze znaczników DIV. Można ją wykorzystać do wyświetlania dowolnych zapytań, jednak należy pamiętać o ograniczeniach związanych z prostotą tej transakcji. Przykładowo brak możliwości częściowego pobierania danych, czyli całość wyniku zapytania jest umieszczana w…
Businessperson Analyzing Gantt Chart On Digital Tablet

Metody logowania do systemu

Platforma StudioSystem jako rozwiązanie webowe bazujące na Microsoft Windows Serwer domyślnie korzysta z autentykacji Windows przy logowaniu użytkowników do programu. Użytkownicy mogą być lokalni danego serwera na którym działa aplikacja i serwer IIS lub użytkownicy domenowi, gdy w danej jednostce wdrożone jest active directory (AD).